DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2018.150882

ВЕРХНЬОВЕНДСЬКА ТЕРИГЕННА (ПІЩАНО-ГЛИНИСТА) ФОРМАЦІЯ ПОДІЛЛЯ

Volodymyr P. Grytsenko

Анотація


Теригенна (піщано-глиниста) формація верхнього венду Поділля чітко вписується в класичне визначення епіконтинентальної морської формації. Її складають дві серії – могилів-подільська та канилівська, умови накопичення яких відрізняються і між ними чітко проявляється перерив. Перерив в нагромадженні осадків підкреслює малопотужна (до 0,5 м) кора вивітрювання. В зоні Подільського виступу формація залягає на породах Українського щита, а на заході в зоні перикратонного занурення – на вулканічній формації нижнього венду. Загалом, послідовність теригенних порід у досліджених розрізах має циклічну будову, яка виникла внаслідок коливальних рухів основи (фундаменту) та пов’язаних з ними змін рівня морського басейну. Могилів-подільська серія має досить різноманітний склад: гравеліти, пісковики, алевроліти та аргіліти. Трапляються потужні бентонітові прошарки. Гідродинамічний режим басейну був мінливим – від турбулентного до ламінарних течій і застійних умов. У могилівській світі серії відмічається найбільше біорізноманіття, розвідані родовища флюориту, знайдені прояви сульфідів, виявлені підвищені концентрації літію. Канилівська серія утворилася в менш різноманітних умовах мілководдя, що підтверджується хвилеприбійними брижами та великою кількістю рівнів накопичення вендотенієвих водоростей та слідів іхнофосилій. Обидві серії мають циклічну будову, що було підґрунтям для їхнього стратиграфічного поділу.


Ключові слова


верхній венд; геологічне різноманіття; теригенна; формація; умови накопичення; Поділля.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aseeva E.A., 1976. Microphythofossils and alga from Upper Precambrian Volyno-Podolian. The Paleontology and stratigraphy of Upper Precambrian and Lower Cambrian of South-West part of Eastern-European platform. Kiev, Naukova Dumka, pp. 40-63 (In Russian).

Aseeva E.A., 1988. The fossil remains of Vendian Thallophyta. Kiev, Naukova Dumka, pp. 81-102 (In Russian).

Drygant D.M., Havrylishin V.I., Ginda V.A., 1982 The Upper Precambrian – Lower Paleozoic of Middle Dniester area. Kiev, Naukova Dunka, 105 p. (In Russian).

Grytsenko V. New discovery of Vendian fossils is reason for creation «Mourafa» Geological Park. International conference Hagen: Session A6: Geoparks, May, 2010. – P. 50-51.

Grytsenko Volodymyr, 2016. A New Discovery of Metazoa Imprints and Ichnofossils in the Vendian Mohyliv Suite from the Bernashivka Quarry. Proceedings of the National Museum of Natural Hystory, vol. 14, рр.23-34 (In English).

Grytsenko V.P., 2015. No typical section of Lomoziv beds of Upper Vendian and it Facial features. The problems of Phanerozoic Geology of Ukraine. Proceedings of VI All-Ukrainian Conference. Lviv, pp. 20-22 (In Ukrainian).

Grytsenko V.P., Finko S.V., 2016. The Unique deposit and new finding biota of Mohyliv-Podilsky suite of Podillian Vendian. The Regional Stratons of Phanerozoic of Ukraine and problems of its ground. Proceedings of XXXVII Session of the Paleontological society of NAS of Ukraine. Kyiv, pp.24-26 (In Ukraine).

Ivantsov A.Yu., Gritsenko V.P., Palij V.M., Velikanov V.A., Konstantinenko L.I., Menasova A.Sh., Fedonkin M.A., Zakrevskaya M.A., Serezhnikova E.A., 2015. Upper Vendian macrofossils of Eastern Europe. Middle Dniester area and Volynia. Moskow, PIN RAS, 144 p. (In Russian and in English).

Kaptarenko O.K., 1928. Zagadkovi kopalni formy z silurskykh piskovykiv Western Podillia. Trudy Ukrainskogo naukovodoslidnogo instytutu, Vol. 2, pp. 87-103 (In Ukrainian).|

Karagodin Yu.N., 1960. The sedimentological cycling. Moskow, Nauka, 241 p. (In Russian).

Korenchuk L.V., 1981. The stratotypical sections of Mohyliv-Podilsky series of Vendian of Neardniester region. Kiev, IGS of AS of Ukraine, 56 p. (In Russian).

Korenchuk L.V., Ischenko A.A., 1980. The stratotypical sections of Kanilovka series of Vendian of Neardniester region. Kiev, IGS of AS of Ukraine, 57 p. (In Russian).

Korenchuk L.V., Ischenko A.A., 1981. The sedimentological cycling of Vendian deposits of Neardniester region. K., IGS AS of Ukraine, 1981. – p. 41-45. (Preprint IGS NAN Ukrainy; 81-12) (In Russian).

Krasheninnikova O.V., 1956. The ancient suites of Western slope of Ukrainian crystaline shield. Kiev Izdatelstvo AN of Ukrainy, 194 p. (In Russian).

Martyshyn A.O., 2012. Ediacaran fauna of Jampol sandstones of Podillian Vendian. The Geologist of Ukraine (Heoloh Ukrainy), N.4, p.97-104 (In Ukrainian).

Maslov A.V., Podkovyrov V.N., Grazhdankin D.V., 2017. The affinities of changing some of lithogeochemical indicators of conditions and environments sedimentation in time nearKotlin crisis (on example Podolian Vendian). Annual-2016. Transaction IGG UrD RAS. Iss. 164. Ekaterinburg, IGG UrD RAS, pp. 68-75 (In Russian).

Senkovsky Yu.M., Palij V.M., Radkoivets N.Ya., Koltun Yu.V.,2012. Paleoecological and geochemical conditions of sedimentation of Upper Vendian “Black-shall” phosphoritecarringdeposits of South-West ridge of Eastern-European platform. Geological Journal (Heolohichnyi zhurnal), vol. 39, N 2 (338), pp. 22-30 (In Ukrainian).

Sokolov B.S., 1984. The Vendian System: position in the stratigraphical scale. XXVII session of International geological Congress, section C.01. Reports. Moscow, Nauka, Vol. 1, pp. 111-127 (In Russian).

Sokolov B.S., Fedonkin M.A., 1985. The Vendian System. Historical, Geological and Paleontological foundations. Moskow, Nauka, Vol. 1. – 221 p., Vol. 2. – 233 p. (In Russian).

Sokur T., 2012. The lithium mineralization in the Upper Vendian deposits of Southern-Western outskirt of Eastern-European platform. Mineralogical Collection (Mineralogicheskyi zbirnyk), N 62 (2), pp. 200-205 (In Ukrainian).

Velikanov V.Ya., 2011. Ukrainian hypo-stratotype of Vendian System. Geological Journal (Heolohichnyi zhurnal), N 1 (334), pp. 42-49 (In Ukrainian).

Velikanov V.Ya., 1979. Kanilovka suite of Vendian of Volyno-Podolii. Geological Journal (Heolohichnyi zhurnal), vol. 39, N 1 (184), pp. 73-83 (In Russian).

Velikanov V.Ya., Aseeva O.O., Fedonkin M.A., 1983. Vendian of Ukraine. Kiev, Naukova Dumka, 162 p. (In Russian).

Velikanov V.Ya., Konstantinenko L.I., 2000. The actual questions studying of Vendian section of Ukraine as possibly etalon of Pre-Cambrian Geological System. In: Biostratigraphical and Paleontological aspects of Event stratigraphy. Kyiv, pp. 7-9. (In Ukraine).

Velikanov V.Ya., Korenchuk L.V., Kiryanov V.V., Gureev Yu.O., 1990. The Vendian of Podolia. Guide-book of excursion of III International symposium on Cambrian System and Vendian-Cambrian boundary. Kiev, 129 p. (In Russian).

Zaika-Novatsky V.S., Velikanov V.Ya., Khanisenko O.M., 1972. Grushka suite of Volyno-Podillia. In: Proceedings on Geology, Hydrogeology, Geophysical and Geochemistry ofUkraine and Kazakhstan: The collection scientific works ofNES KDU, Kiev, N 8, pp. 8-12 (In Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асеева Е.А. Микрофитофоссилии и водоросли из отложений верхнего докембрия Волыно-Подолии / Е.А. Асеева. – Палеонтология и стратиграфия верхнего докембрия и нижнего палеозоя юго-запада Восточно-Европейской платформы. – Киев: Наук. думка, 1976. – С. 40-63.

 

Асеева E.A. Ископаемые остатки вендских таллофитов / E.A. Асеева. –Биостратиграфия и палеогеографические реконструкции докембрия Украины. – Киев, Наук. думка, 1988. – С. 81-102.

 

Веліканов В.Я. Український гіпостратотип вендської системи / В.Я. Веліканов // Геол. журн. – 2011.– № 1 (334). – С. 42-49.

 

Великанов В.А. Каниловская свита венда Волыно-Подолии / В.А. Великанов // Геол. журн. – 1979. – Т.39, №1 (184). – С. 73-83.

 

Великанов В.А. / В.А. Великанов, Е.А. Асеева, М.А. Федонкин. – Венд Украины. – Киев: Наук. думка, 1983. – 162 с.

 

Веліканов В.Я. / В.Я. Веліканов, Л.І. Константиненко. – Актуальні питання вивчення розрізу венду України як можливого еталону передкембрійської геологічної системи /Біостратиграфічні та палеонтологічні аспекти подійної стратиграфії. – Київ, 2000. – С. 7-9.

 

Великанов В.А. / В.А. Великанов, Л.В. Коренчук, В.В. Кирьянов, Ю.А. Гуреев, Е.А. Асеева. – Венд Подолья. Путеводитель экскурсии III Международного симпозиума по кембрийской системе и границе венда и кембрия. – Киев, 1990. – 129 с.

 

Гриценко В.П. Атиповий розріз ломозівських верств верхнього венду та його фаціальні особливості / В.П. Гриценко. – Проблеми геології фанерозою України: Матеріали VI

Всеукраїнської конференції. – Львів, 2015. – С. 20-22.

 

Гриценко В.П. Унікальне місцезнаходження та нові знахідки біоти могилівської світи венду Поділля / В.П. Гриценко, С.В. Фінько. – Проблеми обгрунтування регіональних стратонів фанерозою України: Матеріали XXXVII сесії Палеонтологічного товариства НАН України. – Київ, 2016. – С. 24-26.

 

Дригант Д.М. Верхний докембрий – нижний палеозой Среднего Приднестровья / Д.М. Дригант, В.И. Гаврилишин, В.А. Гинда. – Киев: Наук. думка, 1982. – 105 с.

 

Заика-Новацкий В.С. Грушкинская свита Волыно-Подолья / В.С. Заика-Новацкий, В.А. Великанов, А.М. Ханисенко. – Материалы по геологии, гидрогеологии, геофизике и геохимии Украины и Казахстана: Сборник научных трудов НИС КГУ. – Киев, 1972. – № 8. – С. 8-12.

 

Иванцов А.Ю. Макрофоссилии верхнего венда Восточной Европы. Среднее Приднестровье и Волынь. / А.Ю. Иванцов, В.П. Гриценко, В.М. Палий, Л.И. Константиненко, А.Ш. Менасова, М.А. Федонкин, М.А. Закревская, Е.А. Сережникова. – М.: ПИН РАН, 2015. – 144 с.

 

Каптаренко О.К. Загадкові копальні форми з силурських пісковиків Західного Поділля / О.К. Каптаренко // Тр. Укр. н.-д. геол. ін-ту. – 1928. – Т. 2. – С. 87-103.

 

Карагодин Ю.Н. Седиментационная цикличность / Ю.Н. Карагодин. – М.: 1960. 241 с.

 

Коренчук Л.В. Стратотипические разрезы могилев-подольской серии венда Приднестровья / Л.В. Коренчук. – К.: ИГН АН Украины, 1981. – 56 с.

 

Коренчук Л.В. Стратотипические разрезы каниловской серии венда Приднестровского региона. / Л.В. Коренчук, А.А. Ищенко. – К.: ИГН АН Украины, 1980. 57 c.

 

Коренчук Л.В. Седиментационная цикличность вендских отложений Приднестровья. / Л.В. Коренчук, А.А. Іщенко. – ИГН НАН Украины; 81-12 (Препр.) Киев, 1981. – С.41-45.

 

Крашенинникова О.В. Древние свиты западного склона Украинского кристаллического щита / О.В. Крашенинникова //.– Киев: Изд-во АН Украины, 1956. – 194 с.

 

Мартишин А.О. Едіакарська фауна ямпольських пісковиків венду Подолья / Мартишин А.О. // Геолог України. – 2012. – №4. – С. 97-104.

 

Маслов А.В. Характер изменения ряда литохимических индикаторов обстановок и среды осадконакопления во временной окрестности котлинского кризиса (на примере разрезов венда Подолии). Ежегодник-2016 / А.В. Маслов, В.Н. Подковыров, Д.В. Гражданкин // Тр. ИГГ УРО РАН. – 2017.–Вып. 164.– С. 68–75.

 

Сеньковський Ю.М. Палеоокеанографічні та геохімічні умови седиментації верхньо-вендських «чорносланцевих» фосфоритоносних відкладів південно-західної окраїни Східно-Європейської платформи / Ю.М. Сеньковський, В.М. Палій, Н.Я. Радковець, Ю.В. Колтун // Геол. жур. – 2012, № 1 (338) –С. 22-30.

 

Соколов Б.C. Вендская система: положение в стратиграфической шкале / Б.C. Соколов. – XXVII сес. Междунар. геол. конгр., секция С.01. Доклады. – М.: Наука, 1984. – Т. 1. – С. 111-127.

Соколов Б.C. Вендская система. Историко-геологическое и палеонтологическое обоснование / Б.C. Соколов, М.А. Федонкин. – М.: Наука, 1985: – Т. 1. – 221 с.: – Т. 2. – 233 с.

 

Сокур Т. Літієва мінералізація у верхньовендських відкладах південно-західної окраїни Cхідноевропейської платформи / Т. Сокур // Мінерал. зб. – 2012. – № 62 (2). –С. 200-205.