Про журнал

Галузь та проблематика

«Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України» є науковим фаховим виданням, у якому публікуються матеріали теоретичних, експериментальних та методичних досліджень в галузі «Науки про Землю» з геології, літології, геології морів і океанів, палеонтології та стратиграфії, гідрогеології та інженерної геології, геоекології.

Містить результати наукових досліджень, що розглядають як фундаментальні, так і прикладні проблеми загальної та регіональної геології України. Охоплює широке коло сучасних проблем геології — від загальних питань історії геологічних досліджень, регіональних геологічних проблем, сучасних методів досліджень, теорії літогенезу, фаціального та формаційного аналізів, поширення корисних копалин в осадових басейнах, особливостей сучасного осадконакопичення та геоекології, техногенного літогенезу.

Процес рецензування

Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України практикує сліпе рецензування (рецензент і автор статті не мають інформації один про одного).

Періодичність публікації

«Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України» видається з періодичністю 2 рази на рік.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етика публікацій

Етичні зобов'язання редакційної колегії Збірнику наукових праць Інституту геологічних наук НАН України
 • Редакційна колегія несе відповідальність за видання, проводячи ретельний відбір та рецензування авторських рукописів і залишаючи за собою право відхилити або повернути на доопрацювання статтю.
 • Приймаючи рішення стосовно публікації редакційна колегія керується лише достовірністю представлених даних та науковою цінністю роботи. Зміст статей оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану, місця роботи або політичних уподобань автора (авторів).
 • Редакційна колегія не надає іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Неопубліковані дані не використовуються для особистих цілей та не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, зберігаються конфіденційними, і не використовуються з метою отримання особистої вигоди.
 • Редакційна колегія не допускає до публікації статтю, якщо достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом, а також виступає проти фальсифікації, плагіату та направлення автором однієї роботи у декілька журналів.
 • Редакційна колегія спільно з видавцем при виявленні конфліктної ситуації приймають всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.
Етичні зобов’язання рецензентів
 • Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів неупереджено.
 • Стаття, отримана на рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не може передаватись для ознайомлення чи обговорення третім особам.
 • Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження, а також визначати чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам. Персональна критика автора неприйнятна.
 • Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можуть використовуватися рецензентом в особистих цілях.
 • Рецензент, що не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки статті, або не може бути об'єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даної статті.
Етичні зобов’язання авторів
 • Автори несуть відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження. Завідомо помилкові або сфальсифіковані дані неприйнятні.
 • Автори мають гарантувати повну оригінальність результатів дослідження, викладених в наданих рукописах. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
 • Автори мають визнавати внесок всіх осіб, які певною мірою вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, що мали значення при проведенні дослідження.
 • Автори не повинні надавати в Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України статті, які відправлені в інші журнали і знаходяться там на розгляді, а також статті, вже опубліковані в інших журналах.
 • Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.
 • Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Редакційний штат

Редакційна колегія:

Петро Феодосійович Гожик Головний редактор; Академік НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор; Інститут геологічних наук НАН України, Україна
Олексій Юрійович Митропольський Заступник головного редактора; член-кореспондент НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор; Інститут геологічних наук НАН України, Україна
Стелла Борисівна Шехунова Заступник головного редактора; член-кореспондент НАН України, доктор геологічних наук; Інститут геологічних наук НАН України, Україна
Михайло Гордійович Демчишин доктор технічних наук, професор; Інститут геологічних наук НАН України, Україна
Володимир Юрійович Зосимович доктор геолого-мінералогічних наук; Інститут геологічних наук НАН України, Україна
Михайло Михайлович Іванік доктор геолого-мінералогічних наук; Інститут геологічних наук НАН України, Україна
Нінель Володимирівна Маслун відп. секретар; кандидат геолого-мінералогічних наук; Інститут геологічних наук НАН України, Україна
Микола Степанович Огняник доктор геолого-мінералогічних наук, професор; Інститут геологічних наук НАН України, Україна
Олександра Петрівна Ольштинська доктор геологічних наук; Інститут геологічних наук НАН України, Україна
Владислав Інокентійович Полєтаєв доктор геолого-мінералогічних наук; Інститут геологічних наук НАН України, Україна
Уляна Михайлівна Селівачова відп. секретар; кандидат геологічних наук; Інститут геологічних наук НАН України, Україна
Анатолій Борисович Ситніков доктор геолого-мінералогічних наук, професор; Інститут геологічних наук НАН України, Україна
Арнольд Олексійович Сухоребрий доктор геологічних наук; Інститут геологічних наук НАН України, Україна
В’ячеслав Михайлович Шестопалов Академік НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор; Інститут геологічних наук НАН України, Україна