DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2009.148127

КОРЕЛЯЦІЯ НЕОГЕНУ СХІДНОГО ПАРАТЕТИСУ ЗА ПЛАНКТОННИМИ МІКРОФОСИЛІЯМИ (ФОРАМІНІФЕРИ, НАНОПЛАНКТОН, ДИНОЦИСТИ)

V.N. Semenenko, A.S. Andreyeva-Grigorovich, N.V. Maslun, S.A. Lyulyeva

Анотація


В неогені Східного Паратетіса встановлено дев’ять асоціацій океанських мікрофосилій, за якими обґрунтовано границі олігоцену - міоцену, нижнього-середнього та середнього-верхнього міоцену, міоцену - пліоцену. Деталізовано вік літостратонів та проведено їх кореляцію як в межах Паратетіса, так і з Міжнародною стратиграфічною шкалою.


Ключові слова


форамініфери; нанопланктон; диноцисти; кореляція; Паратетіс; Міжнародна стратиграфічна шкала

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Andryeyeva-Grygorovych A.S. Obgruntuvannya nyzhnoyi granyci neogenovoyi systemy Paratetysa ta yiyi korelyaciya za planktonnymy mikroorganizmamy // Geol. zhurn. - 2004. - № 2. - S. 53-59.

Andreeva-Grigorovich A.S. Nizhnyaya granica srednego miocena Paratetisa: sovremennoe polozhenie po planktonnym mikroorganizmam i korrelyaciya // Geol. zhurn. - 2005. - № 2. - S. 23-34.

Andreeva-Grigorovich A.S. Nannoplankton pogranichnyh sredne-verhnemiocenovyh otlozhenij Paratetisa (biostratigrapfiya, paleogeografiya) // Geol. zhurn. - 2006. - № 1. - C. 57-64.

Andryeyeva-Grygorovych A.S., Savyczka N.O., Trofymovych N.A. Pro vik spirialisovyx glyn Kerchenskogo pivostrova (urochyshhe Skelya) za danymy foraminifer ta nanoplanktonu // Paleogeografichni doslidzhennya ta problemy stvorennya regionalnyx stratygrafichnyx shkal: Zb. nauk. pr. IGN NAN Ukrayiny. - Kyyiv, 1999. - S. 60-61.

Anistratenko O.YU., Vernigorova Yu.V., Zosimovich V.Yu., Kovalenko V.A., Lyul'eva S.A. i dr. Novye dannye po stratigrafii miocenovyh otlozhenij v bassejne r. Gruzskij Elanchik Vostochnogo Priazov'ya // Suchasni napryamky Ukrayinskoyi geologichnoyi nauky: Zb. nauk. pr. IGN NAN Ukrayiny. - Kyiv, 2006. - S. 168-182.

Barg I.M., Ivanova T.A. Stratigrafiya i geologicheskoe razvitie Ravninnogo Kryma v miocene // Stratigrafiya i geol. korrelyaciya. - 2000. - T. 8. - S. 83-93.

Barg I.M., Grygorovych A.S., Nosovskyj M.F. Pro stratygrafichne polozhennya spirialisovyx glyn Krymu // Tektonika i stratygrafiya. - 1978. - № 7. - S. 62-65.

Bogdanovich E.M., Ivanova T.A. O novoj nahodke planktonnyh mikroorganizmov v mehoticheskih otlozheniyah Kryma // Dop. NAN Ukrainu. - 1997. - № 6. - S. 127-129.

Gozhyk P.F., Maslun N.V., Plotnikova L.F. ta in. Stratygrafiya mezokajnozojskyx vidkladiv pivnichno-zaxidnogo shelfu Chornogo morya. - K., 2006. - 171 s.

Ivanova T.A. Stratigraficheskoe raspredelenie planktonnyh foraminifer v miocenovyh otlozheniyah Ravninnogo Kryma i ih paleogeograficheskoe znachenie // Paleobiogeografichni doslidzhennya ta problemy stvorennya regionalnyx stratygrafichnyx shkal: Zb. nauk. pr. IGN NAN Ukrayiny. - K., 1998. - S. 62-63.

Krasheninnikov V.A., Basov I.A., Golovina L.A. Vostochnyj Paratetis: tarhanskij, konkskij regioyarusy (stratigrafiya, mikropaleontologiya, bionomiya, paleogeograficheskie svyazi). - M.: Nauch. mir, 2003. -190 s.

Lyul'eva S.A. Ceratolity (nanoplankton) miocenovyh i pliocenovyh otlozhenij yugo-zapada SSSR // Dokl. AN USSR. Ser. B. - 1989. - № 11. - S. 14-17.

Lyul'eva S.A. Izvestkovyj nannoplankton dakijskih otlozhenij yugo-zapada Ukrainy // Dokl. AN USSR. Ser. B. - 1991. - № 1. - S. 73-78.

Lyul'eva S.A. Novye miocenovye i pliocenovye izvestkovye nanofossilii yuga Ukrainy // Dokl. AN USSR. Ser. B. - 1989. - № 1. - S. 10-14.

Lyuleva S.A., Satanovskaya Z.M. Nove biostratygrafichne doslidzhennya chokraczkyx vidkladiv pivdnya Ukrayiny // Dokl. AN USSR. Ser. B. - 1991. - № 11. - S. 77-80.

Maslun N.V., Andreyeva-Grygorovych A.S., Ivanik M.M. ta in. Biostratygrafichne obgruntuvannya rozchlenuvannya kajnozojskyx vidkladiv Prykerchenskogo shelfu Chornogo morya // Problemy paleontologiyi ta biostratygrafiyi proterozoyu i fanerozoyu Ukrayiny: Zb. nauk. pr. IGN NAN Ukrayiny. - K., 2006. - S. 172-179.

Maslun N.V., Inozemcev Yu.I., Oroveckij Yu.Yu. Nizhnekajnozojskie otlozheniya Krymskogo kontinental'nogo sklona CHernogo morya (rezul'taty 37 rejsa NIS «Akademik Vernadskij»). - Kiev, 1989. - 35 s. - (Prepr. / AN USSR. In-t geol. nauk; 89-13).

Maslun N.V., Ivanik M.M., Shumnyk A.V. ta in. Biolitostratygrafichna budova pidnyattya Olimpijske - skladova geologichnoyi modeli Krajovogo ustupu pivnichno-zaxidnogo shelfu Chornogo morya // Paleontologichni doslidzhennya v Ukrayini: istoriya, suchasnyj stan ta perspektyvy: Zb. nauk. pr. IGN NAN Ukrayiny. - K., 2007. - S. 206 - 210.

Minashvili C.D. Nanoplanktonnyj kompleks iz tarhanskih otlozhenij Zapadnoj Gruzii // Soobshch. AN GSSR. Geologiya. - 1981. - T. 103, № 2. - S. 357-360.

Nevesskaya L.A., Goncharova I.A., Il'ina L.B. i dr. O stratigraficheskoj shkale neogena Vostochnogo Paratetisa // Stratigrafiya i geol. korrelyaciya. - 2003. - T. 11, № 2. - S. 3-26.

Nosovskij M.F. O vozraste tarhanskogo regioyarusa i ego polozhenie v neogenovoj shkale Paratetisa // Geologiya i razvedka. - 2001. - № 3. - S. 137-139.

Nosovskij M.F., Bogdanovich A.K. Kavkazskij regioyarus nizhnego miocena Vostochnogo Paratetisa // Stratigrafiya kajnozoya Severnogo Prichernomor'ya i Kryma. - Dnepropetrovsk: Izd-vo DGU, 1980. - S. 3-8.

Nosovskij M.F., Bogdanovich E.M. K probleme korrelyacii tarhanskogo regioyarusa po nannoplanktonu // Dokl. AN SSSR. - T. 275, № 2. - S. 440-441.

Pevzner M.A., Semenenko V.N., Vangengejm E.A. Polozhenie ponta Vostochnogo Paratetisa v magnitohronologicheskoj shkale // Stratigrafiya i geol. korrelyaciya. - 2003. - T. 11, № 5. - S. 72-81.

Popov S.V., Ahmet'ev M.A., Zaporozhec N.I. Istoriya Vostochnogo Paratetisa v ehocene - rannem miocene // Tam zhe. - 1993. - T. 1, № 6. - S. 10-39.

Prisyazhnyuk V.A., Kovalenko V.A., Lyul'eva S.A. O konskih otlozheniyah yuga Ukrainy // Paleontologichni doslidzhennya v Ukrayini: istoriya, suchasnyj stan ta perspektyvy: Zb. nauk. pr. IGN NAN Ukrayiny. - K., 2007. - S. 298-305.

Semenenko V.N. Verhnemiocenovye molassy Al'minskogo progiba // Geol. zhurn. - 2003. - № 2. - S. 39-57.

Semenenko V.N. Denudacionnye neogenovye poverhnosti Prichernomorskoj vpadiny i Ukrainskogo shchita // Dokl. AN Ukrainy. - 1993. - № 11. - S. 108-113.

Semenenko V.N. Neogenovye terrasy Prichernomor'ya i kontinental'nogo sklona Chernogo morya // Geologicheskie problemy Chernogo morya. - Kiev, 2001. - S. 245-252.

Semenenko V.N. Stratigraficheskaya korrelyaciya verhnego miocena i pliocena Vostochnogo Paratetisa i Tetisa. - Kiev: Nauk. dumka, 1987. - 230 s.

Semenenko V.N., Lyul'eva S.A. Global'nyj markergranicy miocena-pliocena Ceratolithus acutus (nannoplankton) v Chernomorskom bassejne // Geol. zhurn. - 2006. - № 2-3. - S. 150-159.

Semenenko V.N., Lyul'eva S.A. Problemy pryamoj korrelyacii verhnego miocena i pliocena Vostochnogo Paratetisa i Tetisa // Izv. AN SSSR. Ser. geol. - 1982. - № 9. - S. 61-71.

Ulanovskaya T.E., Zelenshchikov G.V., Shilin A.V. Srednij i verhnij miocen Azovskogo morya // Problemy paleontologiyi ta biostratygrafiyi proterozoyu i fanerozoyu Ukrayiny: Zb. nauk. pr. IGN NAN Ukrayiny. - K., 2006. - S. 242-249.

Shnyukov E.F., Maslun N.V., Inozemcev Yu.I. i dr. Novye dannye o geologicheskom stroenii kontinental'nogo sklona Yuzhnogo Kryma // Geol. zhurn. - 1990. - № 3. - S. 88-98.

A Geologic Time Scale 2004.The Neogene Period // Publ. Cambridge Univer. - 2004. - P. 409-440.

Andreyeva-Grigorovich A., Savitskaya N. Nannoplankton of the Tarchanian deposits of the Kerch peninsula // Geologica Carpathica. - 2000. - Vol. 51, № 6. - P. 399-406.

Marunteanu M. Litho-and Biostratigraphy (Calcareoes Nannoplankton) of the Miocene deposits from the Outer Moldavides // Geologica Carpathica. - 1999. - Vol. 50, № 4. - P. 313-324.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрєєва-Григорович А.С. Обґрунтування нижньої границі неогенової системи Паратетиса та її кореляція за планктонними мікроорганізмами // Геол. журн. - 2004. - № 2. - С. 53-59.

 

2. Андреева-Григорович А.С. Нижняя граница среднего миоцена Паратетиса: современное положение по планктонным микроорганизмам и корреляция // Там же. - 2005. - № 2. - С. 23-34.

 

3. Андреева-Григорович А.С. Наннопланктон пограничных средне-верхнемиоценовых отложений Паратетиса (биостратиграпфия, палеогеография) // Там же. - 2006. - № 1. - C. 57-64.

 

4. Андрєєва-Григорович А.С., Савицька Н.О., Трофимович Н.А. Про вік спіріалісових глин Керченського півострова (урочище Скеля) за даними форамініфер та нанопланктону // Палеогеографічні дослідження та проблеми створення регіональних стратиграфічних шкал: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. - Київ, 1999. - С. 60-61.

 

5. Анистратенко О.Ю., Вернигорова Ю.В., Зосимович В.Ю., Коваленко В.А., Люльева С.А. и др. Новые данные по стратиграфии миоценовых отложений в бассейне р. Грузский Еланчик Восточного Приазовья // Сучасні напрямки Української геологічної науки: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. - Київ, 2006. - С. 168-182.

 

6. Барг И.М., Иванова Т.А. Стратиграфия и геологическое развитие Равнинного Крыма в миоцене // Стратиграфия и геол. корреляция. - 2000. - Т. 8. - С. 83-93.

 

7. Барг І.М., Григорович А.С., Носовський М.Ф. Про стратиграфічне положення спіріалісових глин Криму // Тектоніка і стратиграфія. - 1978. - № 7. - С. 62-65.

 

8. Богданович Е.М., Иванова Т.А. О новой находке планктонных микроорганизмов в мэотических отложениях Крыма // Доп. НАН України. - 1997. - № 6. - С. 127-129.

 

9. Гожик П.Ф., Маслун Н.В., Плотнікова Л.Ф. та ін. Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. - К., 2006. - 171 с.

 

10. Иванова Т.А. Стратиграфическое распределение планктонных фораминифер в миоценовых отложениях Равнинного Крыма и их палеогеографическое значение // Палеобіогеографічні дослідження та проблеми створення регіональних стратиграфічних шкал: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. - К., 1998. - С. 62-63.

 

11. Крашенинников В.А., Басов И.А., Головина Л.А. Восточный Паратетис: тарханский, конкский региоярусы (стратиграфия, микропалеонтология, биономия, палеогеографические связи). - М.: Науч. мир, 2003. -190 с.

 

12. Люльева С.А. Цератолиты (нанопланктон) миоценовых и плиоценовых отложений юго-запада СССР // Докл. АН УССР. Сер. Б. - 1989. - № 11. - С. 14-17.

 

13. Люльева С.А. Известковый наннопланктон дакийских отложений юго-запада Украины // Там же. - 1991. - № 1. - С. 73-78.

 

14. Люльева С.А. Новые миоценовые и плиоценовые известковые нанофоссилии юга Украины // Там же. - 1989. - № 1. - С. 10-14.

 

15. Люльева С.А., Сатановская З.М. Нове біостратиграфічне дослідження чокрацьких відкладів півдня України // Там же. - 1991. - № 11. - С. 77-80.

 

16. Маслун Н.В., Андреєва-Григорович А.С., Іванік М.М. та ін. Біостратиграфічне обґрунтування розчленування кайнозойських відкладів Прикерченського шельфу Чорного моря // Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою і фанерозою України: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. - К., 2006. - С. 172-179.

 

17. Маслун Н.В., Иноземцев Ю.И., Оровецкий Ю.Ю. Нижнекайнозойские отложения Крымского континентального склона Черного моря (результаты 37 рейса НИС «Академик Вернадский»). - Киев, 1989. - 35 с. - (Препр. / АН УССР. Ин-т геол. наук; 89-13).

 

18. Маслун Н.В., Іванік М.М., Шумник А.В. та ін. Біолітостратиграфічна будова підняття Олімпійське - складова геологічної моделі Крайового уступу північно-західного шельфу Чорного моря // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. - К., 2007. - С. 206 - 210.

 

19. Минашвили Ц.Д. Нанопланктонный комплекс из тарханских отложений Западной Грузии // Сообщ. АН ГССР. Геология. - 1981. - Т. 103, № 2. - С. 357-360.

 

20. Невесская Л.А., Гончарова И.А., Ильина Л.Б. и др. О стратиграфической шкале неогена Восточного Паратетиса // Стратиграфия и геол. корреляция. - 2003. - Т. 11, № 2. - С. 3-26.

 

21. Носовский М.Ф. О возрасте тарханского региояруса и его положение в неогеновой шкале Паратетиса // Геология и разведка. - 2001. - № 3. - С. 137-139.

 

22. Носовский М.Ф., Богданович А.К. Кавказский региоярус нижнего миоцена Восточного Паратетиса // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. - Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1980. - С. 3-8.

 

23. Носовский М.Ф., Богданович Е.М. К проблеме корреляции тарханского региояруса по наннопланктону // Докл. АН СССР. - Т. 275, № 2. - С. 440-441.

 

24. Певзнер М.А., Семененко В.Н., Вангенгейм Э.А. Положение понта Восточного Паратетиса в магнитохронологической шкале // Стратиграфия и геол. корреляция. - 2003. - Т. 11, № 5. - С. 72-81.

 

25. Попов С.В., Ахметьев М.А., Запорожец Н.И. История Восточного Паратетиса в эоцене - раннем миоцене // Там же. - 1993. - Т. 1, № 6. - С. 10-39.

 

26. Присяжнюк В.А., Коваленко В.А., Люльева С.А. О конских отложениях юга Украины // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. - К., 2007. - С. 298-305.

 

27. Семененко В.Н. Верхнемиоценовые молассы Альминского прогиба // Геол. журн. - 2003. - № 2. - С. 39-57.

 

28. Семененко В.Н. Денудационные неогеновые поверхности Причерноморской впадины и Украинского щита // Докл. АН Украины. - 1993. - № 11. - С. 108-113.

 

29. Семененко В.Н. Неогеновые террасы Причерноморья и континентального склона Черного моря // Геологические проблемы Черного моря. - Киев, 2001. - С. 245-252.

 

30. Семененко В.Н. Стратиграфическая корреляция верхнего миоцена и плиоцена Восточного Паратетиса и Тетиса. - Киев: Наук. думка, 1987. - 230 с.

 

31. Семененко В.Н., Люльева С.А. Глобальный маркерграницы миоцена-плиоцена Ceratolithus acutus (наннопланктон) в Черноморском бассейне // Геол. журн. - 2006. - № 2-3. - С. 150-159.

 

32. Семененко В.Н., Люльева С.А. Проблемы прямой корреляции верхнего миоцена и плиоцена Восточного Паратетиса и Тетиса // Изв. АН СССР. Сер. геол. - 1982. - № 9. - С. 61-71.

 

33. Улановская Т.Е., Зеленщиков Г.В., Шилин А.В. Средний и верхний миоцен Азовского моря // Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою і фанерозою України: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. - К., 2006. - С. 242-249.

 

34. Шнюков Е.Ф., Маслун Н.В., Иноземцев Ю.И. и др. Новые данные о геологическом строении континентального склона Южного Крыма // Геол. журн. - 1990. - № 3. - С. 88-98.

 

35. A Geologic Time Scale 2004.The Neogene Period // Publ. Cambridge Univer. - 2004. - P. 409-440.

 

36. Andreyeva-Grigorovich A., Savitskaya N. Nannoplankton of the Tarchanian deposits of the Kerch peninsula // Geologica Carpathica. - 2000. - Vol. 51, № 6. - P. 399-406.

 

37. Marunteanu M. Litho-and Biostratigraphy (Calcareoes Nannoplankton) of the Miocene deposits from the Outer Moldavides // Geologica Carpathica. - 1999. - Vol. 50, № 4. - P. 313-324.