DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2009.148002

ПАЛЕОЦЕНОВІ ВІДКЛАДИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ОСОБЛИВОСТІ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗУ ПАЛЕОЦЕНОВОГО МОРЯ АРХАНГЕЛЬСЬКОГО

N.V. Maslun, M.M. Ivanik

Анотація


Наведена детальна стратифікація палеоценових відкладів Українського щита, охарактеризовані стратони в ранзі регіоярусів, світ, пачок. За комплексом літобіофаціальних даних відтворені особливості та етапність палеоценового седиментогенезу моря Архангельського на території Північної України - гігантської протоки між Північною Атлантикою і Тетисом.


Ключові слова


палеоцен; стратиграфія; седиментогенез; Український щит; Дніпровсько-Донецька западина

Повний текст:

PDF

Посилання


Biostratigraficheskoe obosnovanie granic v paleogene i neogene Ukrainy. - Kiev: Nauk. dumka, 1979. - 202 s.

Vasilenko V.P. Novye dannye o stratigrafii paleogena central'noj chasti Dneprovsko-Doneckoj vpadiny // Dokl. AN SSSR. Ser. geol. - 1950. - T. 73, № 3. - S. 549-551.

Digas L.O., Kolosovska V.A. Znaxidka nyzhnopaleocenovyx vidkladiv na pivnichno-sxidnomu sxyli Ukrayinskogo shhyta // Geol. zhurn. - 1964. - T. 24, № 1. - S. 95-97.

Zhmur S.I., Lyul'eva S.A., Yarceva M.V. Ob ob"eme i vozraste «luzanovskoj svity» paleocena Dneprovsko-Doneckoj vpadiny i Ukrainskogo shchita // Byul. Mosk. o-va ispytatelej prirody. - 1969. - T. 44, vyp. 4. - S. 70-77.

Zerneckij B.F., Lyul'єva S.A. Zonal'naya biostratigrafiya paleocena Vostochno-Evropejskoj platformy. - Kiev: Nauk. dumka, 1994. - 75 s.

Ivanik M.M. Paleogenovaya spongiofauna Vostochno-Evropejskoj platformy i sopredel'nyh territorij. - Kiev, 2003. - 202 s.

Ivanik M.M., Maslun N.V. Korelyaciya zonalnoyi shkaly paleocenu Ukrayiny, Seredzemnomor'ya, Svitovogo okeanu za planktonnymy foraminiferamy z paleomagnitnoyu ta xronostratygrafichnoyu shkaloyu // Dop. NAN Ukrayiny. Ser. geol. - 2000. - № 3. - S. 128-133.

Klyushnikov M.N. Nizhnetretichnye otlozheniya platformennoj chasti Ukrainskoj SSR. - Kiev: Izd-vo AN USSR, 1953. - 430 s.

Kraeva E.Ya., Maslun N.V. Znachenie bentosnyh foraminifer dlya raschleneniya i korrelyacii paleogenovyh otlozhenij Ukrainy // Geol. zhurn. - 1984. - T. 24, № 4. - S. 107-112.

Makarenko D.E. Gastropody nizhnego paleocena Severnoj Ukrainy. - Kiev: Nauk. dumka, 1976. - 184 s.

Makarenko D.E. Paleocenovye mollyuski Severnoj Ukrainy. - Kiev: Nauk. dumka, 1970. - 149 s.

Makarenko D.E. Rol' fauny mollyuskov v stratigrafii paleogenovyh otlozhenij Vostochno-Evropejskoj platformy // Geol. zhurn. - 1986, - T. 46, № 6. - S. 35-41.

Makarenko D.Ye. Morski vidklady paleocenu Konksko-Yalynskoyi zapadyny // Tektonika i stratygrafiya. - 1973. - № 6. - S. 45-49.

Makarenko D.Ye., Yarceva M.V. Nyzhnij paleocen Ukrayinskogo krystalichnogo shhyta // Tam zhe. - 1972. - Vyp. 1. - S. 77-88.

Moroz S.A. O paleocenovyh otlozheniyah s. Rajgoroda. // Sb. nauch. rabot NIS KGU. - 1970. - № 6. - S. 5-12.

Moroz S.A. O paleocenovyh otlozheniyah Severnoj Ukrainy. // Byul. Mosk. o-va ispytatelej prirody. Otd. geol. - 1968. - T. 43 (6). - S. 24-28.

Moroz S.A., Ermohina L.I., Muratov V.A. Novye opoznavatel'nye orientiry v stratigrafii i paleogeografii paleocena Vostochno-Evropejskoj platformy // Geol. zhurn. - 1992. - № 2. - S. 10.

Moroz S.A., Mitropol'skij A.Yu. Model' morskogo kremnenakopleniya. - Kiev, 1988. - 36 s. - (Prepr. AN USSR. In-t geol. nauk; 88-36).

Moroz S.A., Sovyak-Krukovskij Yu.V. Luzanovskij stratoregion paleocena Evropy. - Kiev: Znanie, 1992. - 25 s.

Moroz S.A, Tkachenko N.V., Filippov Yu.F. Novye dannye po stratigrafii paleocenovih otlozhenij Dneprovsko-Doneckoj vpadiny i problema vodosnabzheniya Levoberezhnoj Ukrainy. - K.: Znannya, 2000. - S. 196-207.

Moroz S.A., Pelipenko Yu.M. Novitnya stratigrafichna skhema nizhn'ogo paleogenu Ukraїni // Geol. zhurn. - 1969. - T. 29, № 6. - S. 103-109.

Moroz S.A. Problemy stratigrafii paleogena Ukrainy i smezhnyh regionov. - K.: Znanie Ukrainy, 1990. - 36 s.

Radzivill A.Ya., Radzivill V.Ya., Tokovenko V.S. Tektono-magmaticheskie struktury neogena. - Kiev: Nauk. dumka, 1986. - 160 s.

Ryabchun V.K. Paleocenovye otlozheniya severo-vostochnoj chasti Ukrainskogo shchita. // Sb. nauch. rabot NMS KGU. - 1970. - № 5. - S. 29-34.

Ryabchun V.K., Zelinska V.O., Zosymovych V.Yu. Pro znaxidku molyuskiv u centralnij chastyni Ukrayinskogo shhyta // Dop. AN URSR. Ser. B. - 1973. - № 2. - S. 130-132.

Stratigraficheskaya skhema paleogenovyh otlozhenij Ukrainy (unificirovannaya, pod red. D.E. Makarenko). - Kiev: Nauk. dumka, 1987. - 114 s.

Stratigraficheskaya skhema fanerozojskih obrazovanij Ukrainy dlya geologicheskih kart novogo pokoleniya. - Kiev, 1993.

Sheremeta V.G. Ostrakody paleogenovyh otlozhenij Ukrainy. - L'vov: Izd-vo L'vov. un-ta, 1969. - 273 s.

Yarceva M.V., Zhmur S.I. Zonal'noe raschlenenie paleocena platformennoj chasti Ukrainy // Dokl. AN SSSR. - 1972. - T. 205, № 2. - S. 439-442.

Yarceva M.V., Kraeva E.Ya. Planktonnye foraminifery nizhnego paleocena Dneprovsko-Doneckoj vpadiny // Paleontol. sb. - 1977. - № 14. - S. 24-33.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Биостратиграфическое обоснование границ в палеогене и неогене Украины. - Киев: Наук. думка, 1979. - 202 с.

 

2. Василенко В.П. Новые данные о стратиграфии палеогена центральной части Днепровско-Донецкой впадины // Докл. АН СССР. Сер. геол. - 1950. - Т. 73, № 3. - С. 549-551.

 

3. Дігас Л.О., Колосовська В.А. Знахідка нижньопалеоценових відкладів на північно-східному схилі Українського щита // Геол. журн. - 1964. - Т. 24, № 1. - С. 95-97.

 

4. Жмур С.И., Люльева С.А., Ярцева М.В. Об объеме и возрасте «лузановской свиты» палеоцена Днепровско-Донецкой впадины и Украинского щита // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. - 1969. - Т. 44, вып. 4. - С. 70-77.

 

5. Зернецкий Б.Ф., Люльєва С.А. Зональная биостратиграфия палеоцена Восточно-Европейской платформы. - Киев: Наук. думка, 1994. - 75 с.

 

6. Иваник М.М. Палеогеновая спонгиофауна Восточно-Европейской платформы и сопредельных территорий. - Киев, 2003. - 202 с.

 

7. Іванік М.М., Маслун Н.В. Кореляція зональної шкали палеоцену України, Середземномор’я, Світового океану за планктонними форамініферами з палеомагнітною та хроностратиграфічною шкалою // Доп. НАН України. Сер. геол. - 2000. - № 3. - С. 128-133.

 

8. Клюшников М.Н. Нижнетретичные отложения платформенной части Украинской ССР. - Киев: Изд-во АН УССР, 1953. - 430 с.

 

9. Краева Е.Я., Маслун Н.В. Значение бентосных фораминифер для расчленения и корреляции палеогеновых отложений Украины // Геол. журн. - 1984. - Т. 24, № 4. - С. 107-112.

 

10. Макаренко Д.Е. Гастроподы нижнего палеоцена Северной Украины. - Киев: Наук. думка, 1976. - 184 с.

 

11. Макаренко Д.Е. Палеоценовые моллюски Северной Украины. - Киев: Наук. думка, 1970. - 149 с.

 

12. Макаренко Д.Е. Роль фауны моллюсков в стратиграфии палеогеновых отложений Восточно-Европейской платформы // Геол. журн. - 1986, - Т. 46, № 6. - С. 35-41.

 

13. Макаренко Д.Є. Морські відклади палеоцену Конксько-Ялинської западини // Тектоніка і стратиграфія. - 1973. - № 6. - С. 45-49.

 

14. Макаренко Д.Є., Ярцева М.В. Нижній палеоцен Українського кристалічного щита // Там же. - 1972. - Вип. 1. - С. 77-88.

 

15. Мороз С.А. О палеоценовых отложениях с. Райгорода. // Сб. науч. работ НИС КГУ. - 1970. - № 6. - С. 5-12.

 

16. Мороз С.А. О палеоценовых отложениях Северной Украины. // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. геол. - 1968. - Т. 43 (6). - С. 24-28.

 

17. Мороз С.А., Ермохина Л.И., Муратов В.А. Новые опознавательные ориентиры в стратиграфии и палеогеографии палеоцена Восточно-Европейской платформы // Геол. журн. - 1992. - № 2. - С. 10.

 

18. Мороз С.А., Митропольский А.Ю. Модель морского кремненакопления. - Киев, 1988. - 36 с. - (Препр. АН УССР. Ин-т геол. наук; 88-36).

 

19. Мороз С.А., Совяк-Круковский Ю.В. Лузановский страторегион палеоцена Европы. - Киев: Знание, 1992. - 25 с.

 

20. Мороз С.А, Ткаченко Н.В., Филиппов Ю.Ф. Новые данные по стратиграфии палеоценових отложений Днепровско-Донецкой впадины и проблема водоснабжения Левобережной Украины. - К.: Знання, 2000. - С. 196-207.

 

21. Мороз С.А., Пелипенко Ю.М. Новітня стратиграфічна схема нижнього палеогену України // Геол. журн. - 1969. - Т. 29, № 6. - С. 103-109.

 

22. МорозС.А. Проблемы стратиграфии палеогена Украины и смежных регионов. - К.: Знание Украины, 1990. - 36 с.

 

23. Радзивилл А.Я., Радзивилл В.Я., Токовенко В.С. Тектоно-магматические структуры неогена. - Киев: Наук. думка, 1986. - 160 с.

 

24. Рябчун В.К. Палеоценовые отложения северо-восточной части Украинского щита. // Сб. науч. работ НМС КГУ. - 1970. - № 5. - С. 29-34.

 

25. Рябчун В.К., Зелінська В.О., Зосимович В.Ю. Про знахідку молюсків у центральній частині Українського щита // Доп. АН УРСР. Сер. Б. - 1973. - № 2. - С. 130-132.

 

26. Стратиграфическая схема палеогеновых отложений Украины (унифицированная, под ред. Д.Е. Макаренко). - Киев: Наук. думка, 1987. - 114 с.

 

27. Стратиграфическая схема фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения. - Киев, 1993.

 

28. Шеремета В.Г. Остракоды палеогеновых отложений Украины. - Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1969. - 273 с.

 

29. Ярцева М.В., Жмур С.И. Зональное расчленение палеоцена платформенной части Украины // Докл. АН СССР. - 1972. - Т. 205, № 2. - С. 439-442.

 

30. Ярцева М.В., Краева Е.Я. Планктонные фораминиферы нижнего палеоцена Днепровско-Донецкой впадины // Палеонтол. сб. - 1977. - № 14. - С. 24-33.