Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Керівництво для авторів

ДО УВАГИ АВТОРІВ

«Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України » є науковим фаховим виданням, у якому публікуються матеріали теоретичних, експериментальних та методичних досліджень в галузі «Науки про Землю» з геології, літології, геології морів і океанів, геології нафти і газу, палеонтології та стратиграфії, гідрогеології та інженерної геології, геоекології.

Редакція журналу приймає до розгляду оригінальні статті, огляди, наукові повідомлення, що висвітлюють як фундаментальні, так і прикладні проблеми загальної та регіональної геології України, охоплюють широке коло сучасних проблем геології — від загальних питань історії геологічних досліджень, регіональних геологічних проблем, сучасних методів досліджень, теорії літогенезу, фаціального та формаційного аналізів, поширення корисних копалин в осадових басейнах, особливостей сучасного осадконакопичення та геоекології, техногенного літогенезу. Також розглядаються матеріали, що висвітлюють питання наукознавства, історії геологічної науки, діяльності окремих наукових шкіл, інформаційні повідомлення про ювілейні, пам’ятні та визначні події наукового життя, персоналії тощо.

Статті друкуються українською, англійською, російською мовами.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Рукопис статті (формат doc або docx) та окремо файли рисунків чи фотографій (формати JPEG, TIFF, Excel, з високою роздільною здатністю) надсилаються в електронному вигляді. Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 10 сторінок 11 pt з інтервалом 1,5 (разом з таблицями, списком літератури / references, анотаціями). Кількість ілюстрацій – не більше 4.

Окремо додаються: 1) відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь, місце роботи, контактний телефон, електронна адреса); 2) супровідні листи від організацій, де працюють автори.

СХЕМА ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 • індекс УДК;
 • Назва статті – повинна бути набрана звичайним шрифтом (мовою оригіналу та англійською);
 • ПІБ автора (-ів) (мовою оригіналу та англійською);
 • відомості про авторів (афіляція), повна адреса, місто, країна, електронна адреса (мовою оригіналу та англійською);
 • Анотація та ключові слова (5-8 слів) мовою оригіналу та англійською; Анотація має бути: інформативною (без загальних слів); структурованою (відображати послідовну логіку опису результатів у статті); змістовною (відображати основний зміст статті, описувати основні цілі дослідження, підсумовувати найбільш значущі результати); компактною (обсягом 150-250 слів). Анотація має містити: пояснення, як було проведено дослідження (без методологічних деталей); конкретизацію авторського внеску (що розроблено, запропоновано, обґрунтовано, здійснено, визначено, виявлено і т. д.). Анотація не може містити посилання та абревіатури;
 • список літератури

СТРУКТУРА СТАТТІ:

 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв‘язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв‘язання означеної проблеми і на які спирається автор;
 3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 4. Формулювання цілей статті (постановка завдання);
 5. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 6. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

При підтвердженні позитивного рішення на публікацію статті, автор має оформити та надіслати згоду на публікацію та оприлюднення персональних даних.

Автори відповідають за достовірність інформації в матеріалах, наданих до друку.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.