DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2018.153111

СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСАДОВОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Dmitrii P. Khrushchov

Анотація


Мета публікації – висвітлення сучасного стану, перспектив і можливостей подальшого розвитку досліджень осадової оболонкиЗемлі в Україні. Подається короткий огляд літологічних досліджень починаючи від моменту заснування Українського літоло-гічного комітету у 1974 р. Визначаються основні етапи еволюції досліджень. Сформульовано роль літологічної складової упроцедурі інформаційного забезпечення робіт щодо поводження з геологічним середовищем. Позначено причини кризовихявищ у геологічних науках і їх наслідки для функціювання економіки і збереження екологічної рівноваги на території України.Виконано порівняльний аналіз стану, можливостей і перспектив розвитку літологічних досліджень у світовому співтовариствізагалом і в Україні зокрема. Позначено основні тенденції, задачі та умови розвитку вітчизняних літологічних досліджень.


Ключові слова


літологічні дослідження;осадова оболонка Землі; осадові формації; надрокористування; геологічне середовище; геоінформатика.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Tkachuk L.G., Khrushchov D.P., Shniukov Ye.F., Storchak P.N., Pivovar I.S., Paliy A.M., Zaritskiy A.I., Rybalko S.I., Glushko V.V., Dolenko G.N., Kirikilitsa S.I. // Main results of lithological investigations in Ukrainian SSR in 1976 – 1977, main directories and subsequent tasks in the area of lithology. –Kiev: Academy of sciences of Ukrainian SSR ,IGPM,preprint. 1978. 25 p.(in Rrussian).

Khrushchov D.P., Lobasov A.P., Kovalchuk M.S., Remezova E.A., Bosevskaya L.P., Kyrpach Yu.V.,2012. Target oriented expert systems of geological specialization .Heologichniy Zhurnal n 2. P 87 – 99.(in Russian)

Object oriented expert systems and their application to sedimentary basins analysis.(By B.M.Miller), 1993. U.S. Geological Survey Bulletin 2948. U.S. Government printing office, Washington. 33 p.(in English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ткачук Л.Г., Хрущов Д.П. ,Шнюков Е.Ф., Сторчак П.Н., Пивовар И.С., Палий А.М., Зарицкий А.И., Рыбалко С.И., Глушко В.В.,  Доленко Г.Н.,  Кирикилица С.И. Основные результаты литологических исследований в Украинской ССР в 1976-1977 г.г. , главные направления, и очередные задачи в области литологии. – Киев; АН УССР , ИГФМ, препринт.  1978  -  25 с.

 

Хрущов Д.П., Лобасов А.П., Ковальчук М.С., Ремезова  Е.А., Босевская Л.П.,  Кирпач Ю.В. Целевые экспертные системы геологической направленности //Геол.журн. – 2012  - н.2 – С.87 -99.

 

Object oriented expert systems and their application to sedimentary basins analysis.(By B.M.Miller), 1993. U.S. Geological  Survey  Bulletin 2948. – U.S. Government  printing office, Washington. – 33 p.