DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2018.153016

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОТУЖНОСТЕЙ ОСАДІВ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Andrii M. Baran

Анотація


Розглянуто зв’язок потужностей осадів і осадових порід з іншими параметрами на прикладі двох територій, розташованих на Новоградському блоці Волинського мегаблоку і Фастівському блоці Росинсько-Тікицького мегаблоку Українського щита. З’ясовано геоморфологічні відмінності між ними. Для дослідження використано описи всіх геологозйомочних свердловин, пробурених на цих територіях, а також метод парного кореляційного аналізу. Встановлено кореляцію між потужностями і поширеністю осадів і осадових порід, які присутні в осадових різновікових товщах. Інколи корелюють потужності та поширеність різновікових товщ. Так, на Фастівському блоці ці параметри закономірно зростають у ряді ”палеогенові – неогенові – четвертинні відклади” і мають дуже сильний кореляційний зв’язок. Запропоновано використання коефіцієнта невідсортованості осадової товщі. При його застосуванні проявляється така закономірність: зі зменшенням коефіцієнта невідсортованості осадової товщі закономірно зростає кореляційна залежність між середніми потужностями і поширеністю відсортованих осадів. На відміну від дослідженої території Новоградського блоку, в осадовому чохлі Фастівського блоку присутні прояви бурого вугілля, вторинних каолінів, розсипів мінералів. Ця відмінність між блоками супроводжується різними, інколи протилежними коефіцієнтами кореляції потужностей осадового чохла з абсолютними відмітками денної поверхні та кристалічного фундаменту, амплітудами коливань останніх, середніми потужностями осадового чохла й окремих осадів, їх поширеністю, відносним і абсолютним вмістом відносно добре відсортованих відкладів. Це вказує на те, що не перспективні та більш перспективні ділянки мають суттєво відмінні кількісні геоморфологічні і статистичні показники, а отже, перспективність територій, можливо, може вираховуватись теоретично математичним шляхом. Перспективними можуть бути подальші дослідження у цьому напрямі на інших територіях Українського щита та інших регіонах, а кореляційний аналіз може застосовуватись в літології більш ширше, ніж це було прийнято дотепер.

 


Ключові слова


потужність; поширеність; щит; кореляція; осади; відсортованість; корисні копалини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogdasarov M.A., 2006. Problem of amber and other fossil resins formation. Heoloho-mineralohichnyi visnyk, № 2 (16), pp. 18-26. (In Russian).

BaranA.М., 2016. Correlation analysis of sedimentary rocks of Novograd block (Volynsky megablock of Ukrainian shield). Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology (Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho Universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiia), № 4 (75), p. 13-19. (In Ukrainian). doi.org/10.17721/1728-2713.75.02

Belousov V.V., 1940. Sediment thickness as an expression of the regime of oscillatory movements of the earth›s crust. Soviet geology (Sovetskaia heolohyia), № 2-3, p. 34-46. (In Russian).

Belousov V.V., 1954. Key Geotectonics issues. Moscow: Hosheoltekhyzdat, 606 p. (In Russian).

Kruhlov S.S., Hurskyi D.S. (Eds.), 2007. Tectonic map of Ukraine. Scale 1:1 000 000. Kyiv. Ukrainian state geological research institute, State Committee for Natural Resources. (Іn Ukrainian).

Ronov A.B., 1949. Istoriia osadkonakopleniia i kolebatelnykh dvizhenii Evropeiskoi chasti SSSR: (po dannym obemnogo metoda), (Tpudy Geofizicheskogo instituta AN SSSR), № 3 (130), p. 1-390. (In Russian).

Tyuleneva N.V., Suchkov Y.A., 2012. Holocene bottom sediments thickness variation in the northwestern Black sea shelf, (Collection of scientific works of the Institute of Geological sciences NAS of Ukraine), № 5, p. 41-47. (In Ukrainian).

Vystelyus A.B., 1980. Osnovy matematicheskoi geologii (opredelenie predmeta, izlozhenie apparata). Lenyngrad: Nauka, 389 р. (In Russian).

Vistelius A.B., 1961. Materialy k litostratigrafii produktivnoi tolshchi Azerbaidzhana. Moskva: Izdatelstvo AN SSSR, 157 р. (In Russian).

Ianshin A.L., Garetckii R.G., 1960. Tektonicheskii analiz moshchnostei. In.: Metody izucheniia tektonicheskikh struktur. Moscow: Izdatelstvo AN SSSR, Iss. 1, p. 115-133. (In Russian).

Zultslie V.V., Dorkovska Z.M., Vykhodtsev M.K., Bondarenko V.V., Grebneva G.G., Kulyk S.M., Kostiuchenko V.S., Bevza D.T., Sinkevych H.S., Nikitash L.P., 2005. State geological map of Ukraine. Scale 1:200 000. Map sheet M-35-XXIV (Skvyra). Explanatory notes. Kyiv: State Committee of Natural Resources of Ukraine, State Geological Survey, Northern State Regional Geological Enterprise «Pivnichgeologia». (In Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баран А. Кореляційний аналіз осадових порід Новоградського блоку (Волинський мегаблок Українського щита)/ А. Баран // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія. – 2016. – № 4 (75). – С. 13-20. doi.org/10.17721/1728-2713.75.02

 

Белоусов В.В. Мощность отложений как выражение режима колебательных движений земной коры / В.В. Белоусов // Сов. геология. – 1940. – № 2-3. – С. 34-46.

 

Белоусов В.В. Основные вопросы геотектоники / В.В. Белоусов. – М.: Госгеолтехиздат, 1954. – 606 c.

 

Круглов С.С. Тектонічна карта України. Масштаб 1:1 000 000 / С.С. Круглов, Д.С. Гурський (голов. ред.). – К.: Український державний геологорозвідувальний інститут, Державний комітет природних ресурсів, 2007.

 

Ронов А.Б. История осадконакопления и колебательных движений Европейской части СССР: (по данным объемного метода) / А.Б.Ронов // Tp. Геофиз. ин-та АН СССР. – 1949. – № 3 (130). – С. 1-390.

 

Тюленева Н.В. Изменение мощностей донных отложений голоцена на северо-западном шельфе Черного моря / Н.В. Тюленева, И.А. Сучков // Зб. наук. пр. Ін-ту геол. Наук НАН України. – 2012. – № 5. – С. 41-47.

 

Вистелиус А.Б. Основы математической геологии (определение предмета, изложение аппарата) / А.Б. Вистелиус. – Л.: Наука, 1980. – 389 с.

 

Вистелиус А.Б. Материалы к литостратиграфии продуктивной толщи Азербайджана / А.Б. Вистелиус. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 157 с.

 

Яншин А.Л. Тектонический анализ мощностей / А.Л. Яншин, Р.Г. Гарецкий // Методы изучения тектонических структур. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – Вып. 1. – С. 115-133.

 

Зюльцлє В.В. Державна геологічна карта України масштабу 1:200 000 аркуша М-35-XXIV (Сквира). Пояснювальна записка / В.В. Зюльцлє, З.М. Дорковська, М.К. Виходцев, В.В. Бондаренко, Г.Г. Гребнєва, С.М. Кулик, Л.П. Нікіташ. – К.: Державний комітет природних ресурсів України, Державна геологічна служба, Північне державне регіональне геологічне підприємство «Північгеологія», 2005.