DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2018.153006

ВТОРИННІ ПЕРЕТВОРЕННЯ МІНЕРАЛІВ – ІНФОРМАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Ludmila F. Mametova

Анотація


На підставі дослідження вторинних (катагенетичних) перетворень мінералів теригенної товщі вугільних родовищ встановлена взаємодія геохімічних і тектонічних процесів. Інформація про їх перебіг фіксується карбонатами, каолінітом, кварцом. Як складова частина геохімічного процесу розглядається гідроліз, внаслідок якого утворюються катагенетичні облямівки: а) кальциту довкола сидериту; б) суцільні або фрагментарні ділянки регенераційного кварцу на периферії одноіменних зерен (уламків). Каолініт у взаємодії з вуглефікованими рослинними рештками, органікою є постачальником води, необхідної для гідролізу, і є показником хімічної активності порових розчинів. Встановлені три генерації кальциту і дві каолініту. Остання модифікація кальциту і новоутворений каолініт (друга генерація) спостерігалися на зернах кварцу, а також в його деформаційних смугах. Інформацію про варіації геодинамічного режиму та активізацію тектонічних процесів надають пластичні мікродеформації кварцу. Вони відображають зміну умов деформації

Ключові слова


катагенез; карбонати; каолініт; кварц; новоутворені мінерали; активація процесів деформації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Derevska, K.I., Shumlianskyi, V.O., Novik, V.A. (2002). Postdiagenetic of changing of Carboniferous rocks on the stage of inversion and hypogene ore formations in Donbass, Aspekty geologii metalevykh i nemetalevykh korysnykh kopalyn: zb. nauk. prats IGN NANU, vol. 1, p. 55-72 (in Ukrainian).

Kashik S.A. (1965). About substitution of quartz by calcite in siltages. Geochimiya, no. 2, p. 180-187.

Khaynike G. (1987) Tribokhimiya, Mir, Moscow, Russia

Kukovskiy E.G., Movtchan N.P., Ostrovskaya A,B, (1984) (in Russian) Strukturnye prevrashcheniya mineralov. Kiev: Naukova dumka. 118 p.

Kulchetska G.O. (2009) Volatile components of minerals as indicators of mineralogenesis, Abstract of D.Sc. (Mineralogy, Cristallography), Kyiv, 36 p. (in Ukrainian).

Kurylo M.V. (2001). Termodynamichni parametry kata-metagenezysu v Donezkomu baseini. Actualni problemy geologii Ukraini, Kyiv, Ukraine, 23-24.05.2001, p.17-18 (in Ukrainian).

Kurylo M.V., Galaburda Y.A., Dobryanskiy L.A. (1986) Some results of termobarogeokhymycheskogo study of autygennykh minerals from the uglenosnykh deposits of Donbass Litologiya i poleznye iskopaemye , no 2, p. 68-74 (in Russian).

Kushnir S.V. and Yaremchuk Ya.V.(2011). Compression unusual effects of crystalline lattice on account of hydrated ground up quartz. Mineralogichnyy zhurnal, vol. 33. no. 3. p. 21-27 (in Ukrainian).

Mametova L.F. (2015). Processes of dissolution and regeneration of minerals in sandstones coal deposits, Geotechnicheskaya mechanika, no. 122, p. 129-139 (in Ukrainian).

Mametova L.F. (2010) Structural transformations of sandstones as result state. Geotechnicheskaya mechanika, no. 85 p.175-180 (in Ukrainian).

Mametova L.F. (2011) Struturally-mineralogical transformations of gas-bearing sandstones of Donbassis. Abstract of Ph.D. (Geol). Dnipropetrovsk, 20 p. (in Ukrainian).

Privalov V.A. (2005). Tektonothermal evolution of the Donets Basin. Abstract of D. Sci. diss. Dnipropetrovsk, 35 p. (in Ukrainian).

Pavlyshyn V.I. (1983) Typomofyzm quartz, micas and feldspars in endogenous educations. Kiev: Naukova dumka. 231 p. (in Russian).

Saruwatari K., Saruwatari K., Kameda J., Tanaka H. (2004). Generation of hydrogen gas in quartz-water crushing experiments: an example of chemical processes in active faults. Phys. and Chem. Minerals, vol. 31, no. 3, p. 176-182 (in English).

Fyfe W.S., Price N.J. and Thompson (1981). Fluids in the Earth’s Crus Moscow: Mir, 435 p. (іn Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Деревська К.І., Шумлянський В.О., Новик В.А. Постдіагенетичні змінення порід карбону на етапі інверсії і гіпогенного рудоутворення в Донецькому басейні. Аспекти геології металевих і неметалевих корисних копалин. Збірка наукових праць ІГН НАН України, присвячена пам’яті проф. В.І. Скаржинського. Київ, 2002. Т. 1. С. 55-72.

 

Кашик С.А. О замещении кварца кальцитом в осадочных породах. Геохимия. 1965. № 2. С. 180-187.

 

Куковский Е.Г., Мовчан Н.П., Островская А.Б. Структурные превращения минералов. Киев: Наук. думка, 1984. 118 с.

Кульчецька Г.О. Леткі компоненти мінералів як індикатори умов мінералоутворення: автореф. дис.   д-ра геол.. наук Спец. 04.00.20 – мінералогія, кристалографія. Київ, 2009. 36 с.

 

Курило М.В., Ю.А. Галабурда, Добрянський Л.А. Некоторые результаты термобарогеохимического изучения аутигенных минералов из угленосных отложений Донбасса. Литология и полезные ископаемые, 1986, № 2. С. 68-74.

 

Курило М.В. Термодинамічні параметри ката-метагенезису в Донецькому басейні: Матеріали наук. конф. Актуальні проблеми геології України (Київ, 23-24 травня 2001 р.) – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2001. С. 17-18.

 

Кушнір С.В., Яремчук Я.В. Незвичні ефекти стискування кристалічної гратки внаслідок висушування гідратованого подрібненого кварцу. Мінералогічний журнал, 2011. Т. 33. № 3. С. 21-27.

 

Маметова Л.Ф. Процеси розчинення і регенерації мінералів в пісковиках вугільних родовищ. Геотехн. механіка. 2015. № 122. С. 129-139.

 

Маметова Л.Ф. Структурні перетворення пісковиків як наслідок напруженого стану. Геотехн. механіка. 2010. № 85. С. 175-180.

 

Маметова Л.Ф. Структурно-мінералогічні перетворення газоносних пісковиків Донбасу: автореф. дис. ... канд. геол. наук. Спец. 04.00.16 – Геологія твердих горючих копалин. Дніпропетровськ, 2011. 20 с.

 

Павлишин В.И. Типоморфизм кварца, слюд и полевых шпатов в эндогенных образованиях. Киев: Наук. думка, 1983. 231 с.

 

Привалов В.О. Тектонотермальна еволюція Донецького басейну: автореф. дис. ... доктора геол. наук. Спец. 04.00.16 – Геологія твердих горючих копалин. Дніпропетровськ. 2005. 35 с.

 

Файф У., Прайс Н., Томсон А. Флюиды в земной коре. М.: Мир, 1981. 435 с.

 

Хайнике Г. Трибохимия. Москва: Мир, 1987. С. 24-32, 53-75.

 

Saruwatari K., Kameda J., Tanaka H. Generation of hydrogen ions and hydrogen gas in qwartz-water crushing experiments: an example of chemical processes in active faults. Phys. and Chem. Minerals. 2004. 31, no 3, p. 176-182.