DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2018.152982

АНАЛІЗ ВИВЧЕНОСТІ ВЕРХНЬОДЕВОНСЬКОЇ СОЛЕСНОСНОЇ ФОРМАЦІЇ В ПІВДЕННІЙ КРАЙОВІЙ ЧАСТИНІ ПРИП’ЯТСЬКОГО ПРОГИНУ

Nataliya P. Siumar

Анотація


Проведено детальне вивчення матеріалів попередніх досліджень поширення девонських відкладів в межах південної крайової частини Прип’ятського прогину на території України з метою встановлення їх літофаціального складу. За результатами опрацювання первинного геологічного матеріалу (геологічні карти, розрізи та описи свердловин) встановлено сучасні контури розповсюдження верхньодевонських (франської і фаменської) соленосних формацій на досліджуваній території. Наведено загальну характеристику літологічного складу верхньодевонських відкладів та описано особливості речовинного складу соленосних формацій. Розглянуто перспективи залучення соленосних формацій цієї території для використання у підземному будівництві.


Ключові слова


cоленосна формація; Прип’ятський прогин; радіоактивні відходи; Український кристалічний щит

Повний текст:

PDF

Посилання


Bukovich I.P., 1982. Report on the results of work on deep geological mapping at a scale of 1: 200000 in the territory of sheets M-35-IV, M-35-V, M-35-X, M-35-XI for 1977-1982. № 45229. - Kiev, books 1–17. (In Russian).

Glukhov O., 2011. The geological structure and minerals of the inter-rivers of the eastern part of Stvyga, Ubort and Slovechna. (Geological study on the territory of sheets M-35-IV (Rubel) and M-35-V (Lelchitsi) 2004-2008). Title 104. № 63149. Kiev, books 1–7. (In Ukrainian).

Horina O.G., 2016. Geological structure and mineral resources of the left coast of the river Uzh. Title 109. №. 65267. Nova Borova, books 1–3. (In Ukrainian).

Drannik A.S., 1970. Geological map of the Suschano-Perzhansk tectonic zone and the western part of the Ovruch ridge at a scale of 1: 50000, sheet M-35-20-A and etc. № 31935. Kiev, books 1–10. (In Russian).

Karpushchenko G.A., 1974. The report of the Yelsk Geological Party on in-depth study and geological engineering survey at a scale of 1: 200000 in the territory of the sheet M-35-VI (Yelsk). № 36264. Minsk, books 1–5. (In Russian).

Rolik A.G., 1966. Integrated geological map of the sheet M-35-IV (Rubel) at a scale of 1: 200000. Report of the geological survey party № 21 of the Zhytomyr expedition of 1963-1966. № 26469. Kiev, books 1–11. (In Russian).

Rolik A.G., 1696. Integrated geological map of the sheet M-35-V. Report of the geological survey party№ 21 of the Zhytomyr expedition of 1966-1969. № 29660. Kiev, books 1–8. (In Russian).

Shekhunova S.B., 2007 The utilization experience for the subsurface excavations of saliferous formations. (Geolog Ukrainy), № 1. p. 44–53. (In Ukrainian).

Shekhunova S.B, 2001. The question of technological efficiency when using salt formations for the isolation of harmful waste. (Poshukova ta ekologichna geohimiya), № 1, p. 1 –9. (In Ukrainian).

Chabanovich L.B., Khrushchov D.P., 2008. Scientific and technical basis for the construction and operation of underground storage facilities in rock salt. Kiev: Warta, 304 p. (In Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Букович И.П. Отчет о результатах работ по глубинному геологическому картированию м-ба 1:200 000 на территории листов М-35-IV (ю.п.), M-35-V (ю.п.), M-35-X (с-в часть), M-35-XI (с-з часть) за 1977-1982 гг. № 45229 / И.П. Букович – Киев, 1982. – Кн. 1–17.

 

Глухов О. Геологічна будова та корисні копалини межиріччя рр. Ствига, Уборть та Словечна. (Геологічне довивчення на території аркушів М-35-IV (Рубель) і М-35-V (Лельчиці) 2004-2008 рр.) Титул 104. № 63149 / О. Глухов – Киев, 2011. – Кн. 1–7.

 

Горіна О.Г. Геологічна будова та корисні копалини лівобережжя р. Уж (Титул 109). (ГДП-200 аркуш Хойники М-35-VI за 2006-2012 рр.). № 65267 / О.Г. Горіна – Нова Борова, 2016. – Кн. 1–3.

Дранник А.С. Геологическая карта Сущано-Пержанской тектонической зоны и западной части Овручского кряжа масштаба 1:50 000 площадь М-35-20-А и т.д. № 31935 /А.С. Дранник – Киев, 1970. – Кн. 1–10.

 

Карпущенко Г.А. Отчет Ельской геологической партии о глубинном изучении и инженерно-геологических съемках масштаба 1:200 000 территории листа М-35-VI (Ельск). № 36264 /Г.А. Карпущенко – Минск, 1974. – Кн. 1–5.

 

Ролик А.Г. Комплексная геологическая карта лист M-35-IV (Рубель) масштаба 1:200000. Отчет геологосъемочной партии № 21 Житомирской экспедиции по работам 1963-1966гг. №26469 /А.Г. Ролик – Киев, 1966. – Кн. 1–11.

 

Ролик А.Г. Комплексная геологическая карта. Лист M-35-V. Отчет геологосъемочной партии № 21 Житомирской экспедиции по работам 1966-1969 гг. №29660 /А.Г. Ролик  – Киев, 1969. – Кн. 1–8.

 

Шехунова С.Б. Досвід використання підземних виробок соленосних формацій / С.Б. Шехунова // Геолог України. – 2007. – № 1. – C. 44–53.

 

Шехунова С.Б. Питання технологічності при використанні соляних формацій для ізоляції шкідливих відходів / С.Б. Шехунова // Пошук. та екол. геохімія – 2001. – № 1. – С. 1–9.

 

Чабанович Л.Б. Научно-технические основы сооружения и эксплуатации подземных хранилищ в каменной соли / Л.Б. Чабанович, Д.П. Хрущов // – Киев: Варта, 2008. – 304 с.