СТВОРЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ДЕШИФРУВАННЯ І ТЕМАТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗНІМАНЬ ПРИ ВИРІШЕННІ ГЕОЛОГІЧНИХ ЗАВДАНЬ

Автор(и)

  • O.T. Azimov Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2011.152622

Ключові слова:

технологічна схема, геоінформаційні технології, просторово розподілені дані

Анотація

Охарактеризовано розроблену концептуальну узагальнену технологічну модульну схему оброблення, дешифрування і геологічної інтерпретації матеріалів аерокосмічних знімань у комплексі з даними геолого-геофізичних досліджень на підставі використання геоінформаційних технологій.

Посилання

Аерокосмічні дослідження геологічного середовища: Наук.-метод. посіб. / А. Г. М М ичак, В. Є. Філіпович, В. Л . Приходько та ін. — К.: Мінприроди України, Держгеолслужба, 2010. — 246 с.

Азімов О. Т. Дослідження диз’юнктивних дислокацій земної кори аерокосмічними методами (на прикладі регіонів України): Дис. … д-ра геол. наук: 04.00.01 “Загальна та регіональна геологія” / ІГН НАН України. — № ДО 0509U000102. — К., 2008. — 485 с.

Азімов О. Т. Геоінформатика у проблемі створення технологічної схеми обробки/інтерпретації даних аерокосмічних зйомок при вирішенні геологічних завдань // Матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. «Моніторинг геологічних процесів» (м. Київ, 14–17 жовт. 2009 р.). — К.: Вид-во КНУ ім. Тараса Шевченка, 2009. — С. 235–238.

Азімов О. Геоінформаційні технології у концепції створення узагальненої схеми обробки/інтерпретації даних дистанційного зондування Землі // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія. — 2010. — Вип. 50. — С. 37–40.

Азимов А. T. Концепция создания технологической схемы обработки–дешифрирования–интерпретации данных дистанционного зондирования Земли на основе геоинформационных технологий для решения геологических задач // Учен. зап. Тавр. нац. ун-та им. В. И . Вернадского. География. — 2010. — 23 (62). — № 2. — С. 22–29.

Азимов А. Т. Концептуальная обобщенная технологическая модульная схема преобразования, дешифрирования и интерпретации данных аэрокосмических съемок для решения тематических задач в геологии // Зб. наук. пр. X Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях» (АР Крим, сел. Рибаче, 5–9 верес. 2011 р.). — К.: ВІ К Принт, 2011. — С. 278–281.

Азимов А. Т. Создание обобщенной технологической модульной схемы обработки-интерпретации данных дистанционных съемок при решении геологических задач // Сучасні напрями геологічних досліджень в Україні: Зб. матеріалів молодіж. наук. конф. (9–10 листоп. 2011 р.). — К., 2011. — С. 9.

Azimov O. The modular flowchart of transformation, decoding and interpretation of remote sensing data (geologic objectives solving) // Archives / EAGE. — http://www.earthdoc.org/detail.php?pubid=51624. — 10.11.2011.

Аэрокосмические исследования на региональном этапе геологоразведочных работ на нефть и газ / М-во геологии СССР , ВНИ ГНИ ; Сост. Д. М . Трофимов, Л. П. Полканова. — М.: Недра, 1988. — 160 с.

Аэрокосмические методы геологических исследований / Под ред. А. В . Перцова. — СПб.: Изд-во СПб картфабрики ВСЕ ГЕИ , 2000. — 316 с.

Бусыгин Б. С., Никулин С. Л., Бойко В. А. ГИС -технология поисков золота в Западном Узбекистане // Геоінформатика. — 2006. — № 1. — С. 44–49.

Веклич Ю. М., Целік В. В., Янцевич О. О. Розробка та вдосконалення методики геокартування та складання цифрових геологічних карт, включаючи їх дистанційну основу: Звіт про НДР 604 (заключний) / УкрДГРІ . — № ДР ДР У-03-135/40. — К., 2005. — Кн. 1. Текст. — 295 с.

Готынян В. С., Кострюков М. И., Лаврусь В. П. и др. Временные методические рекомендации по аэрокосмогеологическим исследованиям и использование их при нефтегазопоисковых работах. — М.: ИГиРГИ, 1987. — 158 с.

Дячук В. В., Лизанець А. В., Бабаєв В. В. та ін. Системний підхід до вивчення нафтогазоносних територій дистанційними методами на прикладі ДК «Укргазвидобування» // Геоінформатика. — 2002. — № 1. — С. 70–76.

Мичак А. Г., Філіпович В. Є., Тарангул Д. О. та ін. Розробка методичних рекомендацій з аерокосмогеологічних досліджень та використання їх результатів при геологорозвідувальних роботах. Звіт про НДР / ЦАКДЗ ІГН НАН України. — № ДР 0105U000753. — К., 2005. — 184 с.

Можаев Б.Н., Афанасьев Н.Ф., Астахов В.И. и др.16. Геоиндикационное моделирование (с использованием материалов аэро- и космических съемок). — Л.: Недра, 1984. – 247 с.

Николаенко Б. А., Быстревская С. С., Воловик В. Т. и др. Карта линейных и кольцевых структур Украинской ССР (по материалам космических съемок). — М-б 1 : 1 000 000. — Киев: ЦТЭ, 1989. — 113 с.

Николаенко Б. А., Веремьев П. С., Кубышкина Л. К. и др. Временные методические рекомендации по применению материалов космической съемки при геологическом изучении платформенной части УССР . — Киев: ЦТЭ, 1983. — 77 с.

Чебаненко И. И., Готынян В. С., Жиловский Н. И. и др. Глубинные разломы и методика аэрокосмогеологических исследований при нефтегазопоисковых работах в Днепровско-Припятском авлакогене. — Киев, 1988. — 55 с. — (Препр. / АН УССР . Ин-т геол. наук; 88–31 ).

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-03-11

Номер

Розділ

Articles