DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2018.151466

ІСТОРІЯ ЗАНУРЕННЯ ТА ТЕРМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПЕРМСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

Ivanna O. Streltsova, Ivan V. Virshylo

Анотація


Робота спрямована на уточнення умов осадконакопичення пермських відкладів у межах центральної частини Дніпровcько-Донецької западини шляхом моделювання історії занурення осадового басейну на основі літологічних, тектонічних та палеогеографічних даних. Автори використали геологічний розріз свердловин Бірюківська-653 та Черепаківська-647 для побудови 1D моделей історії занурення та термічного розвитку. Обрані свердловини характеризують різні структурно-тектонічні обстановки - Черепаківську напівантикліналь та Бірюківський занурений блок-грабен та мають певні відмінності у розрізі пермських відкладів. Граничні умови моделювання було відновлено шляхом інтерпретації історії геологічного розвитку території. За літологічним складом було інтерпретовано палеоглибини басейну в різний час. Умови осадконакопичення в ранній пермі змодельовані як циклічне коливання палеоглибин, при цьому накопичення потужної товщі солі та сульфатів розглядається з точки зору евапоритового походження. Припускається, що у пізньокам’яновугільний та ранньопермський час даний басейн осадконакопичення був напівізольованим або ізольованим із застійним режимом. Пізньопермський час характеризується континентальними умовами, що спричинило значну ерозію і вплинуло на «прогрів» даної території. Континентальні умови змінились на прибережні у тріасі. Розріз закінчується шельфовими умовами у крейді та палеогені. Відповідно до моделей термічного розвитку, виділено моменти найбільшого прогрівання басейну на границі верхня пермь – тріас, які співпадають з початком генерації вуглеводнів. Визначено, що материнські породи в межах даних структур генерували від 0,650 до 12 кілотон вуглеводнів. Моделі історії занурення припускають значне опускання на цій території протягом пізньої крейди (до 5 км у свердловині Бірюківська-653). Отримані графіки теплопровідності та змін відбиваючої здатності вітриніту вказують на слабку зрілість кам’яновугільних материнських порід (R0 = 0.7%) в досліджених свердловинах, що може бути основним фактором неуспішності пробурених свердловин.


Ключові слова


евапорити; умови осадконакопичення; історія занурення; Дніпровсько-Донецька западина. эвапориты; условия осадконакопления; история погружения; Днепровско-Донецкая впадина.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Allen P.A., Allen J.R., 2005. Basin Analysis. Blackwell Publishing. 2nd ed., 632 p. (In English).

Galushkin Y.I., 2007. Sedementary basins modeling and assessment their oil gas generation. Moscow, Nauchniu Mir, 456 р. (In Russian).

Gluyas J., Swarbrick R., 2004. Petroleum Geoscience. Blackwell Publishing, USA, Malden, 349 p. (In English).

Gonchar V., 2018. Formation and sedimentary filling of the Dnieper-Donets Basin (geodynamics and facies) in the light of new data on paleotectonic modeling. Geophysical Journal (Geofizicheskiy Zhurnal), Kyiv, Vol. 50 № 5, pp. 67-94. (In Russian).

Hantschel T., Kauerauf A., 2009. Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling. Springer, Berlin, Heidelberg, 479 p. (In English).

Hunt J.M., 1996. Petroleum Geochemistry and Geology. W.H. Freeman and Company, New York, 332 p. (In English).

Ivanyuta M.M., Fedyshin V.O., Arsiriy Y.O, Babiy B.A., Bilyk S.F. et al., 1999. Atlas of oil and gas fields of Ukraine. In: Eastern Oil-and-Gas-Bearing Region, Vol.3. Center Europe, Lviv, pp. 932-1039. (In Ukrainian).

Misch D., Sachsenhofer R.F., Bechtel A., Gratrer R., Gross D., Makogan V., 2015. Oil/gas – source rock correlations in the Dnipro-Donets Basin (Ukraine): New insights into the petroleum system. In: Marine and Petroleum Geology 67,Kyiv, рp. 720-742. (In English).

Nikishin A.M., Ershov A.V., Kopayevich L.F., Alekseev A.S., Baraboshkin E.U., Bolotov S. N., Veirman A. B., Korotaev M.V., Fokin P.A., Furne A.V., Shalimov I.V., 1999. Geohistory and geodynamic analysis of sedimentary basins. Moscow, CRGC, 524 pp. (In Russian).

Peters E., Walters C.C., Moldowan J.M., 2005. The Biomarker Guide. Cambridge: Cambridge University Press, 490 p. (In English).

Shekhunova S.B., Shevchenko O.A., 2009. The catagenesis peculiarities of the Lower Permian red terrigenous (kartamush) formation (the south-eastern part of the Dnieper-Donets Depression) / Collection of scientific works of the IGS NAS of Ukraine, Kyiv. Vol. 2. 170-184 pp. (In Ukrainian).

Tissot P., Welte D.H., 1984. Petroleum Formation and Occurrence. Berlin: Springer–Verlag, 670 p. (In English).

Tkachenko R., 1990. Generalization of geological and geophysical materials on parametric wells Biryukovskaya No. 653, Antoshkinskaya No. 678, Severo-Kegichevskaya No. 635, Cherpakovskaya No. 647, Kharkiv Region of the Ukrainian SSR. Poltava, TE «Poltavneftegasgeology» pp. 24 – 133. (In Russian).

Ulmishek G., 2001. Petroleum Geology and Resources of the Dnieper-Donets Basin, Ukraine and Russia. U.S. Geological Survey Bulletin 2201-E, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, 1-14 pp. https://pubs.usgs.gov/bul/2201/E/ (In English).

Wygrala B.P., 1989. Integrated study of an oil field in the southern Po Basin, Northern Italy. PhD thesis, University of Cologne, Germany, 328 p. (In English).

Yukler A., Cornford C., Welte D., 1979. Simulation of geologic, hydrodynamic, and thermodynamic development of a sediment basin – a quantitative approach. In: U. von Rad, W. B.F. Ryan et al., (Eds.), Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 761–771 pp. (In English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Allen P. A. Basin Analysis / P.A. Allen, J.R. Allen. – Blackwell Publishing – 2005. – 632 p.

 

Галушкин Ю.И. Моделирование осадочных бассейнов и оценка их нефтегазоносности / Ю.И. Галушкин. Москва: Науч. мир, 2007. – 456 с.

 

Gluyas J. Petroleum Geoscience / J. Gluyas, R. Swarbrick. – Blackwell Pub., USA, Malden, 2004. – 349 p.

Гончар В.В. Формирование и осадочное заполнение Днепровско–Донецкой впадины (геодинамика и фации) в свете новых данных палеотектонического моделирования / В.В. Гончар // Геофиз. журн. – Т.50, №5, 2018 – С. 67–94.

 

Hantschel T. Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling /, T. Hantschel, A. Kauerauf. – Springer–Berlin, Heidelberg, 2009. – 479 p.

 

Hunt J.M. Petroleum Geochemistry and Geology / J.M. Hunt. – W.H. Freeman and Company, New York, 1996. – 332 p.

 

Іванюта М.М. Атлас родовищ нафти і газу України / М.М. Іванюта, В.О. Федишин, Ю.О. Арсірій, Б.А. Бабій, С.Ф.Білик та ін. Львів: Центр Європи, 1999. – С. 932–1039

 

Misch D. Oil/gas – source rock correlations in the Dniepr–Donets Basin (Ukraine): New insights into the petroleum system / D. Misch, R.F. Sachsenhofer, A. Bechtel, R. Gratrer, D. Gross, V. Makogan // Marine and Petroleum Geology 67. – Kyiv, 2015. – P. 720–742.

 

Никишин А.М. Геоисторический и геодинамический анализ осадочных бассейнов / А.М. Никишин, А.В. Ершов, Л.Ф. Копаевич, А.С. Алексеев, Е.Ю. Барабошкин, С.Н. Болтов, А.Б. Веймарн, М.В. Коротаев, П.А. Фокин, А.В. Фурнэ, И.В. Шалимов. Москва: ЦРГЦ, 1999. – 524 с.

 

Peters E. The Biomarker Guide / E. Peters, C.C. Walters, J.M. Moldowan. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 490 p.

 

Шехунова С.Б. Особливості катагенезу порід теригенн ої червоноколірної (картамиської) формації нижньої пермі (південно-східна частина Дніпровсько-Донецької западини) С.Б. Шехунова, О.А. Шевченко // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України № 2. 2009. - С. 170-184.

 

Tissot P. Petroleum Formation and Occurrence / P. Tissot, D.H. Welte. Berlin: Springer–Verlag, 1984. – 670 p.

 

Ткаченко Р.Ю. Обобщения геолого-геофизических материалов по параметрическим скважинам Бирюковской № 653, Антошкинской № 678, Северо-Кегичевской № 635, Черепаковской №647 / Р.Ю. Ткаченко // TE Полтаванефтегазгеология – Полтава, 1990. – С. 24 – 133.

 

Ulmishek G. Petroleum Geology and Resources of the Dnieper-Donets Basin, Ukraine and Russia / G. Ulmishek // U.S. Geological Survey Bulletin 2201–E – U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey – 2001 – 1–14 pp.

 

Wygrala P. Bjorn. Integrated study of an oil field in the southern Po Basin, Northern Italy: PhD thesis / P. Bjorn Wygrala. Cologne: University of Cologne, 1989. – 328 p.

 

Yukler A. Simulation of geologic, hydrodynamic, and thermodynamic development of a sediment basin – a quantitative approach / A. Yukler, C. Cornford, D. Welte // Stuttgart: Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 1979 – P. 761–771.