DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2018.150664

ФАЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІЗНЬОВЕНДСЬКОГО БАСЕЙНУ УКРАЇНИ

Kateryna V. Ivanchenko

Анотація


Вендські відклади розповсюджені на південно-західній окраїні Східноєвропейської платформи на Волино-Поділлі. Протягом вендського періоду на цій території існували епіконтинентальні моря, що були населені різноманітними організмами, представленими фауною едіакарського типу та одно- і багатоклітинними водоростями. Пізньовендський палеобасейн був внутрішньоконтинентальним, знаходився в умовах гумідного клімату. На його холодноводність вказує відсутність строматолітів. В історії його розвитку можна виділити два великих етапи – могилів-подільський та канилівській. Для могилів-подільського палеобасейну характерні залишки різноманітних мікрофосилій, причому не тільки планктону, але і бентосу, на що вказує автохтонне захоронення решток в умовах витриманих глинистих прошарків без явної шаруватості. Крім мікроводоростей велике поширення має фауна едіакарського типу, відбитки якої знаходять у пісковиках на поверхнях нашарування, що розділяють прошарки різного гранулометричного складу. Фауна представлена прикріпленим і рухливим бентосом, планктонними організмами шельфу. З’являються перші макроводорості – завжди в алохтонному заляганні, тобто в частині басейну з активним гідродинамічним режимом. Канилівський палеобасейн, порівняно з могилів-подільським, був більш мілководним і опрісненим. Фауна майже повністю відсутня, але у великій кількості відомі сліди її життєдіяльності. Для басейну характерними є численні залишки макро- і

мікрофлори. Вони масово трапляються в сіроколірних глинистих прошарках рухливого мілководдя прибережної області басейну.


Ключові слова


венд; органічні рештки; фації; Волино-Поділля.

Повний текст:

PDF

Посилання


Aseeva E.A., 1988. Microfossils in the Upper Precambrian. In: Biostratigraphy and paleogeographic reconstruction of the Precambrian of Ukraine. (Ed. V.A. Rуabenko). Kiev: Naukova Dumka, pp. 93-102. (In Russian).

Burzin M.B., 1989. Taphonomy and ecology of the Vendian organic-walled microfossils. In: Palynology and mineral resources: Thesis of VI All-Union Palynol. Conf. Minsk: BelNIGRI Publ., pp. 39-40. (In Russian).

Velikanov V.A., 1979. Paleogeographic and paleotectonic conditions of the development of the southern-west part of the Eastern European Platform in the Riphean and Vendian. Tectonics and Stratigraphy (Tektonika i stratigrafiya), iss. 17, pp. 3-13. (In Russian).

Grytsenko V.A., 2016. New Discovery of Metazoa Imprints and Ichnofossils in the Vendian Mohyliv Suite from the Bernashivka Quarry. Proceedings of the National Museum of Natural History (Visnyk Natsionalnogo Naukovo-pryrodnychogo muzeyu), vol. 14, pp. 23-34. (In Ukrainian).

Gureyev Yu.A., 1988. Non-skeleton fauna of the Vendian. In: Biostratigraphy and paleogeographic reconstructions of the Precambrian of Ukraine. (Ed. V.A. Ryabenko). Kiev: Naukova Dumka, pp. 65-81. (In Russian).

Zaika-Novatskiy V.S., 1972. Riphean and Lower Palaeozoic of Ukraine and Moldavia. Abstract Dr. Geol. sci. diss. Kiev, 48 p. (In Russian).

Ivanchenko K.V., Mikhnitska T.P., Mateyuk V.V., Melnychuk V.G., Kosovskyi Ya.O., Grechko F.O., 2004. Microfossils of the Volyn Vendian and their stratigraphic significance. Geological Journal (Heolohichnyi zhurnal), № 4 (310), pp. 44-52. (In Ukrainian).

Ishchenko A.A., 1983. To the characteristic of the Vendian algal flora of Transnistria. In: Stratigraphy and formation of the Precambrian of Ukraine: Collection of scientific works. Kiev: Naukova Dumka, pp. 181-206. (In Russian).

Korenchuk L.V., 1983. Stages of formation of the Vendian deposits of the southern-west part of the Eastern European Platform. Ibid., pp. 124-147. (In Russian).

Martyshyn A., 2012. Ediacaran fauna of the Yampil sandstone of the Vendian of Podolia. Ukrainian Geologist (Heolog Ukrayiny), № 4, pp. 97-104. (In Ukrainian).

Menasova A.Sh., 2006. Non-skeleton Metazoa and ichnofossils of the Vendian guide section from Podoliya and their stratigraphic significance. Abstract Dr. geol. sci. dis. Kyiv, 23 p. (In Ukrainian).

Mikhnitska T.P., Malyukina V.K., Ivanchenko K.V., Kostenko M.M., 2012. Vendian deposits of the southern-east part of the Volyno-Podillya plate and their micropaleophytological characteristic. Scientific proceedings of UkrSGRI (Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI), № 3, pp. 68-75. (In Ukrainian).

Paliy V.M., 1976. Remains of the nonskeleton fauna and traces of vital activities from the deposits of the Upper Precambrian and the lower Cambrian of Podolia. In: Paleontology and Stratigraphy of the Upper Precambrian and the Lower Palaeozoic of the Southwest of the Eastern European Platform. Kiev: Naukova Dumka, pp. 63-77. (In Russian).

Pirrus E.A., 1986. The main features of the lithogenesis of the Vendian and Cambrian deposits of the Baltic Syneclise and it near frame. In: Facies and stratigraphy of the Vendian and Cambrian of the west of the Eastern European Platform. Tallinn: AS ESSR Publ., pp. 171-177. (In Russian).

Sokolov B.S., 1952. About the age of the oldest sedimentary cover of the Russian platform. Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR. Division of Geological Sciences. (Izvestia AN SSSR. Ser. geol.), № 5, pp. 21-31. (In Russian).

Fedonkin M.A., 1983. Nonskeleton fauna of the Podolsky Transnistria. In: The Vendian of Ukraine (Ed. V.A. Rуabenko), Kiev: Naukova Dumka, pp. 128-140. (In Russian).

Fedonkin M.A., Simonetta A., Ivantsov A.Yu., 2007. New data on Kimberella, the Vendian mollusc-like organism (White Sea region, Russia): palaeoecological and evolutionary implications. The Rise and Fall of the Ediacaran Biota. (Ed. Vickers Rich P., Komarower P.). – Geological Society, London, Special Publications, – vol. 286, pp. 157-179. (In English)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асеева Е.А. Микрофоссилии в верхнем докембрии / Е.А. Асеева // Биостратиграфия и палеогеографические реконструкции докембрия Украины. – Киев: Наук. думка, 1988. – С. 93-102.

 

Бурзин М.Б. Тафономия и экология вендских органикостенных микрофоссилий / М.Б. Бурзин // Палинология и полезные ископаемые: Тез. докл. VI Всесоюз. палинол. конф. – Минск: БелНИГРИ, 1989. – С. 39-40.

 

Великанов В.А. Палеогеографические и палеотектонические условия развития юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы в рифее и венде / В.А. Великанов // Тектоника и стратиграфия. – 1979. – Bып. 17. – С. 3-13.

 

Гриценко В.П. Нові знахідки відбитків м’якотілих та іхнофосилій у могилівській світі Бернашівського кар’єру / В.П. Гриценко // Вісн. Нац. наук.-природн. музею. – 2016. – Т. 14. – С. 23–34.

 

Гуреев Ю.А. Бесскелетная фауна венда / Ю.А. Гуреев // Биостратиграфия и палеогеографические реконструкции докембрия Украины. – Киев: Наук. думка, 1988. – С. 65-81.

 

Заика-Новацкий В.С. Рифей и нижний палеозой Украины и Молдавии: автореф. дис.… д-ра геол.-минерал. наук: спец. 04.128 «Палеонтология и стратиграфия» / В.С. Заика-Новацкий. – Киев, 1972. – 48 c.

 

Іванченко К.В. Мікрофосилії венду Волині та їх стратиграфічне значення / К.В. Іванченко, Т.П. Міхницька, В.В. Матеюк, В.Г. Мельничук, Я.О. Косовський, Ф.О. Гречко // Геол. журн. – 2004. – № 4 (310). – С. 44-52.

 

Ищенко А.А. К характеристике вендской водорослевой флоры Приднестровья / А.А. Ищенко // Стратиграфия и формации докембрия Украины: Сб. науч. тр. – Киев: Наук. думка, 1983. – С. 181-206.

 

Коренчук Л.В. Этапы формирования вендских отложений юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы / Л.В. Коренчук // Там же. – С. 124-147.

 

Мартишин А. Едіакарська фауна ямпільських пісковиків венду Поділля / А. Мартишин // Геолог України. – 2012. – № 4. – С. 97-104.

 

Мєнасова А.Ш. Безскелетні метазоа та іхнофосилії опорного розрізу венду Поділля і їх стратиграфічне значення: автореф дис.… канд. геол. наук: спец. 04.00.09 «Палеонтологія і

стратиграфія» / А.Ш. Мєнасова. – Київ, 2006. – 23 с.

 

Міхницька Т.П. Вендські відклади південно-східної частини Волино-Подільської плити та їх мікропалеофітологічна характеристика / Т.П. Міхницька, В.К. Малюкіна, К.В. Іванченко, М.М Костенко // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. – 2012. – № 3. – С. 68-75.

 

Палий В.М. Остатки бесскелетной фауны и следы жизнедеятельности из отложений верхнего докембрия и нижнего кембрия Подолии / В.М Палий // Палеонтология и стратиграфия верхнего докембрия и нижнего палеозоя юго-запада Восточно-Европейской платформы. – Киев: Наук. думка, 1976. – С. 63-77.

 

Пиррус Э.А. Основные черты литогенеза вендских и кембрийских отложений Балтийской синеклизы и ее ближайшего обрамления / Э.А. Пиррус // Фации и стратиграфия венда и кембрия запада Восточно-Европейской платформы. – Таллинн: Изд-во АН ЭССР, 1986. – С. 171-177.

 

Соколов Б.С. О возрасте древнейшего осадочного покрова Русской платформы / Б.С. Соколов // Изв. АН СССР. Сер. геол. – 1952. – № 5. – С. 21-31.

 

Федонкин М.А. Бесскелетная фауна Подольского Приднестровья / М.А. Федонкин // Венд Украины. – Киев: Наук. думка, 1983. – С. 128-140.

 

Fedonkin M.A. New data on Kimberella, the Vendian mollusc-like organism (White Sea region, Russia): palaeoecological and evolutionary implications / Fedonkin M.A., Simonetta A., Ivantsov A.Yu. // The Rise and Fall of the Ediacaran Biota. (Eds. Vickers Rich P., Komarower P.). – Geological Society, London, Special Publications, 2007. – Vol. 286. – P. 157-179.

7. – Heft 3.

 

References

Aseeva E.A., 1988. Microfossils in the Upper Precambrian. In: Biostratigraphy and paleogeographic reconstruction of the Precambrian of Ukraine. (Ed. V.A. Rуabenko). Kiev: Naukova Dumka, pp. 93-102. (In Russian).

 

Burzin M.B., 1989. Taphonomy and ecology of the Vendian organic-walled microfossils. In: Palynology and mineral resources: Thesis of VI All-Union Palynol. Conf. Minsk: BelNIGRI Publ., pp. 39-40. (In Russian).

 

Velikanov V.A., 1979. Paleogeographic and paleotectonic conditions of the development of the southern-west part of the Eastern European Platform in the Riphean and Vendian. Tectonics and Stratigraphy (Tektonika i stratigrafiya), iss. 17, pp. 3-13. (In Russian).

 

Grytsenko V.A., 2016. New Discovery of Metazoa Imprints and Ichnofossils in the Vendian Mohyliv Suite from the Bernashivka Quarry. Proceedings of the National Museum of Natural History (Visnyk Natsionalnogo Naukovo-pryrodnychogo muzeyu), vol. 14, pp. 23-34. (In Ukrainian).

 

Gureyev Yu.A., 1988. Non-skeleton fauna of the Vendian. In: Biostratigraphy and paleogeographic reconstructions of the Precambrian of Ukraine. (Ed. V.A. Ryabenko). Kiev: Naukova Dumka, pp. 65-81. (In Russian).

 

Zaika-Novatskiy V.S., 1972. Riphean and Lower Palaeozoic of Ukraine and Moldavia. Abstract Dr. Geol. sci. diss. Kiev, 48 p. (In Russian).

 

Ivanchenko K.V., Mikhnitska T.P., Mateyuk V.V., Melnychuk V.G., Kosovskyi Ya.O., Grechko F.O., 2004. Microfossils of the Volyn Vendian and their stratigraphic significance. Geological Journal (Heolohichnyi zhurnal), № 4 (310), pp. 44-52. (In Ukrainian).

 

Ishchenko A.A., 1983. To the characteristic of the Vendian algal flora of Transnistria. In: Stratigraphy and formation of the Precambrian of Ukraine: Collection of scientific works. Kiev: Naukova Dumka, pp. 181-206. (In Russian).

 

Korenchuk L.V., 1983. Stages of formation of the Vendian deposits of the southern-west part of the Eastern European Platform. Ibid., pp. 124-147. (In Russian).

 

Martyshyn A., 2012. Ediacaran fauna of the Yampil sandstone of the Vendian of Podolia. Ukrainian Geologist (Heolog Ukrayiny), № 4, pp. 97-104. (In Ukrainian).

 

Menasova A.Sh., 2006. Non-skeleton Metazoa and ichnofossils of the Vendian guide section from Podoliya and their stratigraphic significance. Abstract Dr. geol. sci. dis. Kyiv, 23 p. (In Ukrainian).

 

Mikhnitska T.P., Malyukina V.K., Ivanchenko K.V., Kostenko M.M., 2012. Vendian deposits of the southern-east part of the Volyno-Podillya plate and their micropaleophytological characteristic. Scientific proceedings of UkrSGRI (Zbirnyk naukovykh prats UkrDGRI), № 3, pp. 68-75. (In Ukrainian).

 

Paliy V.M., 1976. Remains of the nonskeleton fauna and traces of vital activities from the deposits of the Upper Precambrian and the lower Cambrian of Podolia. In: Paleontology and Stratigraphy of the Upper Precambrian and the Lower Palaeozoic of the Southwest of the Eastern European Platform. Kiev: Naukova Dumka, pp. 63-77. (In Russian).

 

Pirrus E.A., 1986. The main features of the lithogenesis of the Vendian and Cambrian deposits of the Baltic Syneclise and it near frame. In: Facies and stratigraphy of the Vendian and Cambrian of the west of the Eastern European Platform. Tallinn: AS ESSR Publ., pp. 171-177. (In Russian).

 

Sokolov B.S., 1952. About the age of the oldest sedimentary cover of the Russian platform. Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR. Division of Geological Sciences. (Izvestia AN SSSR. Ser. geol.), № 5, pp. 21-31. (In Russian).

 

Fedonkin M.A., 1983. Nonskeleton fauna of the Podolsky Transnistria. In: The Vendian of Ukraine (Ed. V.A. Rуabenko), Kiev: Naukova Dumka, pp. 128-140. (In Russian).

 

Fedonkin M.A., Simonetta A., Ivantsov A.Yu., 2007. New data on Kimberella, the Vendian mollusc-like organism (White Sea region, Russia): palaeoecological and evolutionary implications. The Rise and Fall of the Ediacaran Biota. (Ed. Vickers Rich P., Komarower P.). – Geological Society, London, Special Publications, – vol. 286, pp. 157-179. (In English)