DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2018.150379

ДО ПРОБЛЕМИ ГЕНЕЗИСУ БУРШТИНУ

Ariadna V. Ivanova, Ludmila B. Zaitseva, Svetlana A. Machulina

Анотація


Стаття присвячена аналізу й критиці бітумно-буровугільної гіпотези походження бурштину. Були розглянуті загально прийняті
уявлення про генезис бурштину і уявлення авторів бітумно-буровугільної гіпотези. За цією гіпотезою бурштин утворюється
з буровугільного бітуму, джерелом якого являються смоляні тіла, що звільнилися в процесі розмиву величезних площ
бітумінозного бурого вугілля. Для спростування цих поглядів констатується наступне. Природні бітуми представляють собою
природні органічні утворення з первинною вуглецевоводневою основою. Вугільні бітуми – це суміш воску і смол, які
екстрагуються з вугілля органічними розчинниками. Бітумні смоли знаходяться у вугіллі в дисперговоному стані. Смоляні тіла
не можуть бути джерелом бітумів тому, що вони хімічно інертні. У бурому вугіллі Дніпробаса вони представлені резинітами,
вміст яких у вугіллі не перевищує декількох відсотків. Крім того, смола, яка набула змін у відновленій середі болота, не могла
набути властивостей сукциніта. Думка про розмив великих об’ємів вугілля Дніпробасу також помилкова і вона спростовується
попередніми дослідженнями. Для порівняння природи і умов седиментації викопних смол і смол, що були добуті з бітумів
бурого вугілля, була використана діаграма атомних співвідношень вуглецю, водню і кисню ван Кревелена. Показано, що
вони займають на діаграмі різні області, що свідчить про неоднакову природу і різні умови їх седиментації.

Ключові слова


генезис; бурштин ; буре вугілля; бітуми; монтан-воск; Дніпровський басейн

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bogdasarov M.A., 2006. Problem of amber and other fossil resins formation. Heoloho-mineralohichnyi visnyk, № 2 (16), pp. 18-26. (In Russian).

Vasilenko P.I., 1933. Prospecting for amber, conducted by the URGRU team in the district Staropetrivka – Vyshhorod in the Kyiv region in 1929. Materials for geology and minerals of Ukraine. A series of minerals, iss. 9, 48 p. (In Ukrainian).

Vassoevich, N. B., 1957. Terminology used for designating stages and steps of lithogenesis. Geology and Geochemistry. Leningrad: Gostoptekhizdat, iss. 1 (7), pp. 156-176 (In Russian).

Ivanova A.V., Machylina S.A., Zaitseva L.B., 2012. Epochs of the Formation of Amber and Its Distribution in Nature. Lithology and Mineral Resources (Litolohiya i poleznye iskopaemye). №1, pp. 21-25. (In Russian).

Ignatchenko N.A., Zaitseva L.B. 1981. Petrography of brown coal of the Dnieper basin and their bituminity. Kyiv, IGS AS USSR, 61 p. (In Russian).

Katinas V., 1971. Amber and amber-bearing deposits of the southern Baltic area./ Transaction, iss. 20. Vilnius, «MINTIS», 150 p. (In Russian).

Kukharenko T.A., 1960. Chemistry and genesis of fossil coals. Moscow: Goshortekhizdat. 328 p. (In Russian).

Lebid M.I. Matsuy V.M., 2007a. On possible participation of brown-coal bitumen in formation of native primary sources of amber placers. Geologist Ukrainian (Heoloh Ukrainy), № 3, pp. 62-68 (In Ukrainian).

Lebid M., Matsuy V., 2007b. Space-time association of amber and brown coal in European Kainozoic. Geologist Ukrainian (Heoloh Ukrainy), № 4, pp. 16-18 (In Ukrainian).

Lebed M., Matsuy V. 2008. On the paragenesis of amber-like resins and bituminous-brown coal rocks // Ukrainian Amber World: Abstracts, of the Second International Scientific and Practical Conference. Kyiv, October 1-17, 2008. Kyiv, pp. 9-10. (In Russian).

Majdanovich I.A., Makarenko D.E., 1988. Geology and Genesis of amber-bearing Deposits of the Ukrainian Polissia. Kyiv, Naukova Dumka, 84 p. (In Russian).

Matsuy V.M., 2016. Evolution of self-producing vegetation and formation of deposits of fossil resins. Kiev: Naukova Dumka, 143 p. (In Russian).

Orlov N.A., Uspenskyj V.A., 1936. Mineralogy of Kaustobiolites. Moscow, Leningrad: Academy of Sciences of USSR, 198 p. (In Russian).

Radzivill A.Ya., Guridov S.A., Samarin M.A., Metallidi S.V., Oksenchuk R.M., 1987. Dnieper brown coal basin. Kyiv: Naukova Dumka, 328 p. (In Russian)

Rudko H.I., Litvinyuk S.F., 2017. Amber deposits in Ukraine and their economic-geological evaluation / (Ed. Rudko H.I.) Kyiv; Chernivtsi: Bukrek, 240 p. (In Ukrainian).

Savkevich S.S., 1970. Amber. Leningrad: Nedra, 190 p. (In Russian).

Srebrodolskiy B.I., 1980. Amber of Ukraine. Kyiv: Naukova Dumka, 122 p. (In Russian).

Syabryay V.T., 1959. Dnieper brown coal basin. Kyiv: Academy of Sciences of URSR, 222 p. (In Ukrainian).

Tissot B.P., Welte D.H., 1978. Petroleum formation and occurrence. Moscow: Mir, 554 p. (In Russian).

Trofimov V.S., 1965. Amber-fields and their genesis. In: Geology of fields. Moscow: Nauka, pp. 77-97. (In Russian).

Conwentz H.W., 1890. Über die Verbreitung des Succinits, besonders in Schweden und Dänemark. In: Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Danzig. Band 7. Heft 3. (In Germany).

Van Krevelen D.W., 1961. Coal. Typology-Chemistry-Physics-Constitution. Amsterdam, London, N. Y. Princeton: Elsevier, 514 p. (In English).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богдасаров М.А. Проблема образования янтаря и других ископаемых смол / М.А. Богдасаров // Геолого-мінералогічний вісник. – 2006. – № 2 (16). – С. 18-26.

 

Василенко П.І. Геолого-розшукові роботи на бурштин (янтарі), проведені партією УРГРУ в районі с. Старопетрівці – Вишгород на Київщині року 1929 / П.І. Василенко // Матеріали до геології та корисних копалин України. Серія корисних копалин. – Вип. ІХ. – Київ, 1933. – 48 с.

 

Вассоевич Н.Б. О терминологии, применяемой для обозначения стадий и этапов литогенеза / Н.Б. Вассоевич /  Геология и геохимия. – Л.: Гостоптехиздат, 1957. – Вып. 1 (VII). – С. 156-176.

 

Иванова А.В. Эпохи образования и закономерности распространения янтаря в природе / А.В. Иванова, С.А. Мачулина, Л.Б. Зайцева // Литология и полезные ископаемые. – 2012. – № 1. – С. 21-25.

 

Игнатченко Н. А. Петрография бурых углей Днепровского бассейна и их битуминозность / Н. А. Игнатченко, Л. Б. Зайцева. – К.: ИГН, 1981. – 61 с.

 

Катинас В. Янтарь и янтароносные отложения Южной Прибалтики / В. Катинас. Тр. Лит. НИГРИ. – Вильнюс: Минтис, 1971. – Вып. 20. – 150 с.

 

Кухаренко Т.А. Химия и генезис ископаемых углей / Т.А. Кухаренко. – М.: Госгортехиздат, 1960. – 328 с.

 

Лебідь М.І., Про можливу участь буровугільного бітуму у формуванні корінних першоджерел бурштину / М.І. Лебідь, В.М. Мацуй // Геолог України. – 2007а.– № 3. – С. 62-68.

 

Лебідь М.І., Просторово-часова асоціація бурштину й бурого вугілля у кайнозої Європи / М.І. Лебідь, В.М. Мацуй // Геолог України. – 2007б. – № 4. – С. 16-18.

 

Лебедь М.И. О парагенезе янтареподобных смол и битумно-буроугольных пород / М.И. Лебедь, В.М. Мацуй // Український бурштиновий світ: Тези доп. Другої міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 1—17 жовтня, 2008. – Київ: 2008. – С. 9-10.

 

Майданович И.А. Геология и генезис янтареносных отложений Украинского Полесья. / И.А. Майданович, Д.Е. Макаренко. – Киев: Наукова думка, 1988. – 84 с.

 

Мацуй В.М. Эволюция смолопродуцирующей растительности и формирование залежей ископаемых смол / В.М. Мацуй. – Киев: Наукова думка, 2016. – 143 с.

 

Орлов Н.А., Успенский В.А. Минералогия каустобиолитов / Н.Ф. Орлов, В.А. Успенский . – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1936. – 198 с.

 

Радзивилл А.Я. Днепровский буроугольный бассейн / А.Я. Радзивилл, С.А. Гуридов, М.А. Самарин, С.В. Металлиди, Р.М. Оксечук. – Киев: Наукова думка, 1987. – 328 с.

 

Рудько Г.І., Литвинюк С.Ф. Родовища бурштину України та їх геолого-економічна оцінка / За ред. Г.І. Рудька. – Київ-Чернівці: Букрек, 2017. – 240 с.

 

Савкевич С.С. Янтарь / С.С. Савкевич . – Ленинград: Недра, 1970. – 190 с.

 

Сребродольский Б.И. Янтарь Украины / Б.И. Сребродольский. – Киев: Наук. думка, 1980. 122 c.

 

Сябряй В.Т. Дніпровський буровугільний басейн. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1959. – 222 с.

 

Тиссо Б., Вельте Д. Образование и распространение нефти / Б. Тиссо, Д. Вельте. – М.: Мир, 1978. – 554 с.

 

Трофимов В.С. Янтарные россыпи и их происхождение / В.С. Трофимов. // Геология россыпей. – М.: Наука, 1965. – С. 77-97.

 

Conwentz H.W. Über die Verbreitung des Succinits, besonders in Schweden und Dänemark. / H.W. Conwentz // Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. – Danzig, 1890. – Band 7. – Heft 3.

 

Van Krevelen D.W. Coal. Typology-Chemistry-Physics-Constitution / D.W. Van Krevelen. – Amsterdam, London, N. Y. – Princeton: Elsevier, 1961. – 514 p.