ГАЛОКАТАГЕНЕЗ ПОРІД ГАЛОГЕННОЇ І ТЕРИГЕННОЇ ФОРМАЦІЙ НИЖНЬОЇ ПЕРМІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИН ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

Автор(и)

  • S.M. Stadnichenko Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2012.150045

Ключові слова:

галокатагенез, катагенез, мінеральні новоутворення, розсіл, поровий розчин, галогенна формація, теригенна формація

Анотація

На основі дослідження речовинного складу і порового простору порід встановлено особливості літогенезу порід формацій та виділено мінеральні новоутворення — індикатори галокатагенезу на фоні нормальних катагенетичних змін. Виконано дослідження гідрохімічних особливостей порових розчинів і пластових вод. На основі зіставлення мінерального складу виявлених новоутворень із сольовим складом підземних пластових вод і порових розчинів встановлено, що мінеральні новоутворення сформувалися в результаті взаємодії в системі «флюїд (розсіл) – порода» (переважно процесів обмінної адсорбції та осадження з перенасичених розчинів). Встановлено, що процеси галокатагенезу проявляються у всьому інтервалі поширення формацій, мають структурно залежний характер поширення, пов’язаний з локальними ділянками проникнення розсолів (зонами мікротріщинуватості в слабопроникних шарах, тріщинами, розломами, зонами бокових контактів соляних структур).

Посилання

Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy.Hol. red. M. M. Ivaniuta. Lviv: «Tsentr Yevropy», 1998. T. 2–3.

Babynets A. E. O roly porovykh rastvorov v formyrovanyy podzemnykh vod (po materyalam yssledovanyi yuho-zapadnykh raionov Russkoi platformy).A. E. Babynets.Dokl. k sobranyiu Mezhdunar. assots. hydroheolohov, 1960 h. Kyev, 1960. S. 144–150.

Babynets A. E. Podzemnye vody yuho-zapada Russkoi platformy./ A. E. Babynets. Kyev: Yzd-vo AN USSR, 1961. 377 s.

Beltiukov H. V. Karstovye y hyperhennye protsessy v ehvaporytakh: dys. … dokt. heol.-myn. nauk: 04.00.01.H. V. Beltiukov. Perm, 2000. 346 s.

Bohomolov H. V. Porovye rastvory osadochnykh porod solerodnykh basseinov (na prymere Belorussyy).H. V. Bohomolov, L. Y. Matveeva, M. F. Kozlov. Mynsk: Nauka y tekhnyka, 1980. 142 s.

Valiashko M. H. Proyskhozhdenye podzemnykh rassolov.M. H. Valiashko, A. Y. Polyvanova, Y. K. Zherebtsova.Heokhymyia pryrodnykh vod: Tr. Vtoroho mezhdunar. sympoz. Rostov-na-Donu.Pod red. A. M. Nykanorova, M. H. Valiashko. Rostov n/D, 1982. S. 271–283.

Valiashko M. H. Puty formyrovanyia rassolov y ykh peremeshchenye v osadochnoi tolshche.M. H. Valiashko, A. Y. Polyvanova.Tr. Nauch.-tekhn. soveshch. po hydroheolohyy y ynzh. heolohyy. 1968. Vyp. 2. S. 177–188.

Vodoobmen v hydroheolohycheskykh strukturakh Ukrayny. Metody yzuchenyia vodoobmena.V. M. Shestopalov, N. Y. Drobnokhod, V. Y. Lialko y dr. Kyev: Nauk. dumka, 1988. 272 s.

Halohennye formatsyy cevero-zapadnoho Donbassa y Dneprovsko-Donetskoi vpadyny.S. M. Korenevskyi, V. P. Bobrov, K. S. Supruniuk, D. P. Khrushchov M.: Nedra, 1968. 238 s.

Hodovykov A. A. Myneralohyia.A. A. Hodovykov. 2-e yzd., pererab. y dop. M.: Nedra, 1983. 647 s.

Holubev V. S. Heterohennye protsessy heokhymycheskoi myhratsyy.V. S. Holubev., A. A. Harybiants. M.: Nedra, 1968. 192 s.

Hryhorchuk K. H. Dynamika katahenezu porid osadovykh kompleksiv naftohazonosnykh baseiniv: avtoref. dys.. d-ra heol. nauk: 04.00.21.Hryhorchuk Kostiantyn Hryhorovych; Nats. akad. nauk Ukrainy, In-t heolohii i heokhimii horiuchykh kopalyn. Lviv, 2012. 40 s.

Yvanov A. A. Halohennye formatsyy (myneralnyi sostav, typy y uslovyia obrazovanyia, metody poyskov y razvedky mestorozhdenyi myneralnykh solei).Yvanov A. A., Voronova M. L. M., 1972. 328 s.

Karpova H. V. Hlynystye myneraly y ykh ehvoliutsyia v terryhennykh otlozhenyiakh.H. V. Karpova. M.: Nedra, 1972. 174 s.

Kytyk V. Y. Solianaia tektonyka Dneprovsko-Donetskoi vpadyny.Kytyk V. Y. Kyev: Nauk. dumka, 1970. 203 s.

Kovalevych V. M. Khymycheskyi sostav rapy nyzhnepermskykh solerodnykh basseinov Vostochno-Evropeiskoho rehyona.Kovalevych V. M., Moskovskyi H. A., Kopnyn V. Y.Lytoloho-fatsyalnye y heokhymycheskye problemy solenakoplenyia. M.: Nauka, 1985. S. 203–211.

Kolodyi V. V. Podzemnye vody neftehazonosnykh provyntsyi y ykh rol v myhratsyy y akkumuliatsyy nefty (na prymere Yuha Sovetskoho Soiuza).V. V. Kolodyi. Kyev.: Nauk. dumka, 1983. 248 s.

Krainov S. R. Hydroheokhymyia.S. R. Krainov, V. M. Shvets.Uchebnyk. M.: Nedra, 1992. 463 s.

Kudelskyi A. V., Shymanovych V. M., Makhnach A. A. Struktura podzemnykh rassolov y protsessy nakoplenyia khymycheskykh ehlementov.Heolohyia y heokhymyia solenosnykh formatsyi Ukrayny. Kyev: Nauk. Dumka, 1977. S. 112–121.

Lukyn A. E. Lytoheodynamycheskye faktory neftehazonakoplenyia v avlakohennykh basseinakh.A. E. Lukyn. Kyev: Nauk. dumka, 1997. 224 s.

Makhnach A. A. Postsedymentatsyonnye yzmenenyia mezhsolevykh devonskykh otlozhenyi Prypiatskoho prohyba.A. A. Makhnach Mynsk: Nauka y tekhnyka, 1980. 200 s.

Makhnach A. A. Stadyalnyi analyz lytoheneza.A. A. Makhnach; Ucheb. posobye. Mynsk: Yzd-vo BHU, 2000. 255 s.

Perelman A.Y. Heokhymyia.A. Y. Perelman. M.: Vyssh. shk., 1989. 528 s.

Pynneker E. V. Osnovye hypotezy formyrovanyia sostava kontsentryrovannykh rassolov.E. V. Pynneker.Osnovy hydroheolohyy. Hydroheokhymyia. Novosybyrsk: Nauka, 1982. S. 202–205.

Poroshyn V. D. O katahenetycheskykh preobrazovanyiakh porod podsolevoi tolshchy (tryas Alzhyrskoi Sakhary).V. D. Poroshyn.Lytolohyia y polez. yskopaemye. 1997. №2. S. 212–216.

Posokhov E. V. Obshchaia hydroheokhymyia.E. V. Posokhov L.: Nedra. 1975. 208 s.

Samaryna V. S. Hydroheokhymyia.V. S. Samaryna; Ucheb. posobye. L.: Yzd-vo Lenynhr. un-ta, 1977. 360 s.

Smyrnov S. Y. Proyskhozhdenye solenosty podzemnykh vod sedymentatsyonnykh basseinov.S. Y. Smyrnov. M.: Nedra. 1971. 216 s.

Sonnenfeld P. Rassoly y ehvaporyty.P. Sonnenfeld. M.: Myr, 1988. 480 s.

Stadnichenko S. M. Litolohichni osoblyvosti porid halohennoi ta teryhennoi formatsii nyzhnoi permi pivdenno-skhidnoi chastyny Dniprovsko-Donetskoi zapadyny.S. M. Stadnichenko.Zb. nauk. pr. IHN NAN Ukrainy. 2011. Vyp. 4. S. 150–158.

Stadnichenko S. M. Osoblyvosti katahenezu v osadovykh baseinakh, shcho mistiat halohenni formatsii.S. M. Stadnichenko.Zb. nauk. pr. IHN NAN Ukrainy. 2010. Vyp. 3. S. 112–121.

Sukhorebryi A. A. Porovye rastvory slabopronytsaemykh porod platformennykh artezyanskykh basseinov Ukrayny: dys. … dok. heol. nauk: 04.00.06 hydroheolohyia.Sukhorebryi Arnold Alekseevych. K., 1998. 434 s.

Kholodov V. N. Novoe v poznanyy kataheneza. Soobshch. 1. Ynfyltratsyonnyi y hravytatsyonno-rassolnyi katahenez.V. N. Kholodov.Lytolohyia y polez. yskopaemye. 1982. №3. S. 3–22.

Khrushchev D. P. O nekotorykh osobennostiakh metallohenyy solianokupolnykh rehyonov.D. P. Khrushchev.Osadochnye porody y rudy: Materyaly nauch. soveshch. Kyev: Nauk. dumka, 1978. S. 273–282.

Khrushchev D. P. Rudoobrazovanye, sviazannoe s nekotorymy osadochnymy y nalozhennymy protsessamy v solenosnykh basseinakh.D. P. Khrushchev, S. A. Baibakov, S. A. Halyi y dr. Kyev,1979, C. 1–56.

Shvai L. P. Podzemnyye vody Dneprovsko-Donetskoi vpadyny v sviazy s neftehazonosnostiu.L. P. Shvai. M.: Nedra, 1973. 104 s.

Shestopalov V. M. Formuvannia mineralnykh vod Ukrainy.V. M. Shestopalov, H. M. Nehoda, N. P. Moiseieva. K.: Nauk. dumka, 2009. 312 s.

Shekhunova S. B. Osoblyvosti katahenezu porid teryhennoi chervonokolirnoi (kartamyskoi) formatsii nyzhnoi permi (pivdenno-skhidna chastyna Dniprovsko-Donetskoi zapadyny).S. B. Shekhunova, O. A. Shevchenko.Zb. nauk. pr. In-tu heol. nauk NAN Ukrainy. 2009. Vyp. 2. S. 170–184.

Yapaskurt O. V. Stadyalnyi analyz osadochnoho protsessa.O. V. Yapaskurt.Lytolohyia y polez. yskopaemye. №4. 2008. S. 364–376.

Gvirtzman H. Paleohydrology of hydrocarbon maturation, migration and accumulation in the Dead Sea Rift.H. Gvirtzman, E. Stanislavsky.Basin Research. 2000. Vol. 12. P. 79–93.

McManus K. M. Diagenetic evidence for massive evaporite dissolution, fluid flow, and mass transfer in the Louisiana Gulf Coast.K. M. McManus, J. S. Hanor.Geology. 1993. Vol. 21. P. 727–730.

Morrow D. W. The gas-bearing Devonian Presquile Dolomite of the Cordova embayment region of British Columbia, Canada: Dolomitization and the stratigraphic template.D. W. Morrow, M. Zhao, L. D. Stasiuk.Bull. Amer. Assoc. of Petroleum Geologists. 2002. Vol. 86. P. 1609–1638.

Wallace M. W. Origin of dolomitization on the Barbwire terrace, Canning Basin, Western Ausrtralia.M. W. Wallace.Sedimemtology. 1990. Vol. 37. P. 105–122.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-01-12

Номер

Розділ

ОСАДОВІ ФОРМАЦІЇ: КОРИСНІ КОПАЛИНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ