DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2009.148152

ЕТАПИ РОЗВИТКУ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ ПЛЕЙСТОЦЕНУ

M.S. Komar

Анотація


Розглянуто зміни рослинного покриву території України на протязі плейстоцену. Простежені зміни рослинності в теплі та холодні відрізки плейстоцену в різних регіонах України. Підкреслено існування трьох зон рослинності (лісової, лісостепової і степової) на протязі всього плейстоцену.


Ключові слова


рослинний покрив; плейстоцен; кліматичні зміни; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Artyushenko A.T. Rastitel'nost' lesostepi i stepi Ukrainy v chetvertichnom periode. - Kiev: Nauk. dumka, 1970. - 173 s.

Artyushenko A.T., Arap R.Ya., Bezus'ko L.G. i dr. Istoriya rastitel'nosti Ukrainy v pozdnem kajnozoe. - M., 1985. - 266 s. - Dep. v VINITI, № 8785.

Artyushenko A.T., Turlo S.I. Izmenenie rastitel'nosti i klimata territorii Ukrainy v plejstocene // Paleoklimaty i oledeneniya v plejstocene. - M.: Nauka, 1989. - S. 81-86.

Bezus'ko L.G. Istoriya rastitel'nosti Malogo Poles'ya v chetvertichnoe vremya po dannym sporovo-pyl'cevogo analiza: Avtoref. diss. … kand. biol. nauk. - Kiev, 1981. - 24 s.

Bezus'ko L.G. Palinologicheskie dannye k stratigrafii pozdnego plejstocena zapadnyh oblastej Ukrainy // Palinologicheskie taksony v biostratigrafii. - Saratov, 1989. - S. 103-108.

Bolihovskaya N.S. EHvolyuciya lessovo-pochvennoj formacii Severnoj Evrazii. - M.: Izd-vo MGU, 1995. - 270 s.

Gerasymenko N.P. Rozvytok zonalnyx landshaftiv chetvertynnogo periodu na terytoriyi Ukrayiny: Avtoref. dys. ... d-ra geograf. nauk. - K., 2004. - 40 s.

Grichuk V.P. Istoricheskie ehtapy ehvolyucii rastitel'nogo pokrova yugo-vostoka evropejskoj chasti SSSR v chetvertichnoe vremya // Tr. IG AN SSSR. - 1951. - Vyp. 50. - S. 5-74.

Grichuk V.P. Nizhnyaya granica chetvertichnogo perioda (sistemy) i ee stratigraficheskoe polozhenie na Russkoj ravnine // Tr. IG AN SSSR. - 1959. - Vyp. 77. - S. 5-90.

Grichuk V.P. Istoriya flory i rastitel'nosti Russkoj ravniny v plejstocene. - M.: Nauka, 1989. - 183 s.

Gurtovaya E.E. Rekonstrukciya prirodnyh uslovij bryanskogo intervala poslednej lednikovoj ehpohi dlya yugo-zapada Russkoj ravniny // Dokl. AN SSSR. - 1981. - T. 257, № 5. - S. 1225-1229.

Komar M.S. Etapy rozvytku roslynnogo pokryvu terytoriyi pivdnya Ukrayiny v neoplejstoceni // Paleontologichne obgruntuvannya stratoniv fanerozoyu Ukrayiny. - K., 2001. - S. 84-87.

Komar M.S., Krohmal' A.I., Mel'nik E.V., Prilipko S.K. Neoplejstocenovye otlozheniya razreza Velikaya Andrusovka (Srednee Pridneprov'e) // Geol. zhurn. - 2005. - № 2. - S. 106-113.

Komar M.S., Prilipko S.K., Krohmal' A.I. K voprosu o granice srednego i pozdnego plejstocena lessovopochvennoj formacii Ukrainy (na primere otlozhenij opornogo razreza Starye Kodaki) // Paleontologichni doslidzhennya v Ukrayini: istoriya, suchasnyj stan ta perspektyvy. - K., 2007. - S. 378-383.

Komar M.S. Palinologicheskaya harakteristika otlozhenij lessovo-pochvennoj serii razreza Starye Kodaki (Dnepropetrovskaya oblast', Ukraina) // Geol. zhurn. - 2007. - № 3. - S. 26-32.

Komar M.S. Roslynni sukcesiyi yak litopys zmin paleogeografichnyx umov stepovoyi zony Ukrayiny v piznolodovykiv'yi i goloceni (poperedni rezultaty) // Paleontol. zb. - 2007. - № 39. - S. 43-48.

Parishkura S.I. O paleogeograficheskih usloviyah nizhnego Pridneprov'ya v pozdnem pliocene i antropogene (po dannym sporovo-pyl'cevogo analiza) // Palinologicheskie issledovaniya osadochnih otlozhenij Ukrainy i smezhnyh regionov. - Kiev: Nauk. dumka, 1976. - S. 77-86.

Pashkevich G.A. Istoriya rastitel'nosti Donbassa i Pridoneckoj ravniny v verhnem pliocene i antropogene // Palinologiya plejstocena i pliocena. - M.: Nauka, 1973. - S. 69-74.

Pashkevych G.O. Pryrodne seredovyshhe v epoxu paleolitu - mezolitu na terytoriyi Ukrayiny // Arxeologiya. - 1984. - № 47. - C. 1-13.

Romodanova A.P., Lomayeva Ye.T. Rannochetvertynne poxovane torfovyshhe v basejni r. Uborti // Geol. zhurn. - 1960. - T. 20, vyp. 4. - S. 84-90.

Romodanova A.P., Maxnach N.O. Do obgruntuvannya viku antropogenovyx vidkladiv perepoglyblenoyi chastyny Serednogo Dnipra // Dop. AN URSR. Cer. B. - 1968. - № 5. - S. 400-405.

Romodanova A.P., Xrystoforova T.F. Novi dani z stratygrafiyi chetvertynnyx vidkladiv dolyny Dnipra // Tam zhe. - 1967. - № 5. - S. 416-419.

Sirenko O.A. Palinostratygrafiya nyzhnoneoplejstocenovyx vidkladiv zon lisostepu ta zmishanyx lisiv Ukrayiny // Aspekty geologichnoyi nauky na rubezhi tysyacholit. - K., 2001. - C. 26-34.

Sirenko O.A Zminy roslynnogo pokryvu v mezhax pivnichnoyi ta centralnoyi chastyny Ukrayinskogo shhyta protyagom rannogo neoplejstocenu // Glyacial ta peryglyacial Volynskogo Polissya. - Lviv: Vyd. centr Lviv. un-tu, 2005. - S. 123-126.

Sirenko N.A., Turlo S.I. Razvitie pochv i rastitel'nosti Ukrainy v pliocene i plejstocene. - Kiev: Nauk. dumka, 1986. - 186 s.

Sukachev V.N. Istoriya rastitel'nosti SSSR vo vremya plejstocena // Rastitel'nost' SSSR. - M; L.: Izd-vo AN SSSR, 1938. - T. 1. - S. 183-234.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Артюшенко А.Т. Растительность лесостепи и степи Украины в четвертичном периоде. - Киев: Наук. думка, 1970. - 173 с.

 

2. Артюшенко А.Т., Арап Р.Я., Безусько Л.Г. и др. История растительности Украины в позднем кайнозое. - М., 1985. - 266 с. - Деп. в ВИНИТИ, № 8785.

 

3. Артюшенко А.Т., Турло С.И. Изменение растительности и климата территории Украины в плейстоцене // Палеоклиматы и оледенения в плейстоцене. - М.: Наука, 1989. - С. 81-86.

 

4. Безусько Л.Г. История растительности Малого Полесья в четвертичное время по данным спорово-пыльцевого анализа: Автореф. дисс. … канд. биол. наук. - Киев, 1981. - 24 с.

 

5. Безусько Л.Г. Палинологические данные к стратиграфии позднего плейстоцена западных областей Украины // Палинологические таксоны в биостратиграфии. - Саратов, 1989. - С. 103-108.

 

6. Болиховская Н.С. Эволюция лессово-почвенной формации Северной Евразии. - М.: Изд-во МГУ, 1995. - 270 с.

 

7. Герасименко Н.П. Розвиток зональних ландшафтів четвертинного періоду на території України: Автореф. дис. ... д-ра географ. наук. - К., 2004. - 40 с.

 

8. Гричук В.П. Исторические этапы эволюции растительного покрова юго-востока европейской части СССР в четвертичное время // Тр. ИГ АН СССР. - 1951. - Вып. 50. - С. 5-74.

 

9. Гричук В.П. Нижняя граница четвертичного периода (системы) и ее стратиграфическое положение на Русской равнине // Там же. - 1959. - Вып. 77. - С. 5-90.

 

10. Гричук В.П. История флоры и растительности Русской равнины в плейстоцене. - М.: Наука, 1989. - 183 с.

 

11. Гуртовая Е.Е. Реконструкция природных условий брянского интервала последней ледниковой эпохи для юго-запада Русской равнины // Докл. АН СССР. - 1981. - Т. 257, № 5. - С. 1225-1229.

 

12. Комар М.С. Етапи розвитку рослинного покриву території півдня України в неоплейстоцені // Палеонтологічне обгрунтування стратонів фанерозою України. - К., 2001. - С. 84-87.

 

13. Комар М.С., Крохмаль А.И., Мельник Е.В., Прилипко С.К. Неоплейстоценовые отложения разреза Великая Андрусовка (Среднее Приднепровье) // Геол. журн. - 2005. - № 2. - С. 106-113.

 

14. Комар М.С., Прилипко С.К., Крохмаль А.И. К вопросу о границе среднего и позднего плейстоцена лессовопочвенной формации Украины (на примере отложений опорного разреза Старые Кодаки) // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи. - К., 2007. - С. 378-383.

 

15. Комар М.С. Палинологическая характеристика отложений лессово-почвенной серии разреза Старые Кодаки (Днепропетровская область, Украина) // Геол. журн. - 2007. - № 3. - С. 26-32.

 

16. Комар М.С. Рослинні сукцесії як літопис змін палеогеографічних умов степової зони України в пізньольодовикiв’ї і голоцені (попередні результати) // Палеонтол. зб. - 2007. - № 39. - С. 43-48.

 

17. Паришкура С.И. О палеогеографических условиях нижнего Приднепровья в позднем плиоцене и антропогене (по данным спорово-пыльцевого анализа) // Палинологические исследования осадочних отложений Украины и смежных регионов. - Киев: Наук. думка, 1976. - С. 77-86.

 

18. Пашкевич Г.А. История растительности Донбасса и Придонецкой равнины в верхнем плиоцене и антропогене // Палинология плейстоцена и плиоцена. - М.: Наука, 1973. - С. 69-74.

 

19. Пашкевич Г.О. Природне середовище в епоху палеоліту - мезоліту на території України // Археологія. - 1984. - № 47. - C. 1-13.

 

20. Ромоданова А.П., Ломаєва Є.Т. Ранньочетвертинне поховане торфовище в басейні р. Уборті // Геол. журн. - 1960. - Т. 20, вип. 4. - С. 84-90.

 

21. Ромоданова А.П., Махнач Н.О. До обґрунтування віку антропогенових відкладів перепоглибленої частини Середнього Дніпра // Доп. АН УРСР. Cер. Б. - 1968. - № 5. - С. 400-405.

 

22. Ромоданова А.П., Христофорова Т.Ф. Нові дані з стратиграфії четвертинних відкладів долини Дніпра // Там же. - 1967. - № 5. - С. 416-419.

 

23. Сіренко О.А. Паліностратиграфія нижньонеоплейстоценових відкладів зон лісостепу та змішаних лісів України // Аспекти геологічної науки на рубежі тисячоліть. - К., 2001. - C. 26-34.

 

24. Сіренко О.А Зміни рослинного покриву в межах північної та центральної частини Українського щита протягом раннього неоплейстоцену // Гляціал та перигляціал Волинського Полісся. - Львів: Вид. центр Львів. ун-ту, 2005. - С. 123-126.

 

25. Сиренко Н.А., Турло С.И. Развитие почв и растительности Украины в плиоцене и плейстоцене. - Киев: Наук. думка, 1986. - 186 с.

 

26. Сукачев В.Н. История растительности СССР во время плейстоцена // Растительность СССР. - М; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. - Т. 1. - С. 183-234.