DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2009.147866

НОВІ ВЕРСТВИ У СКЛАДІ РАТНЕНСЬКОЇ СВІТИ НИЖНЬОГО ВЕНДУ ВОЛИНІ ТА ЇХ МІКРОПАЛЕОФІТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

V.G. Melnychuk, K.V. Ivanchenko, T.P. Mikhnytska

Анотація


Переглянута стратифікація ратненської світи Волині. У ній виділені (знизу догори по розрізу) лучичівські, зорянські і якушівські верстви, які відрізняються за літолого-петрографічними, петрохімічними особливостями та геофізичними характеристиками. Вони впевнено картуються, а їх розрізи, добре вивчені за свердловинами, корелюються і простежуються по всьому Волинському регіону.

Ключові слова


нижній венд; ратненська світа; мікрофосилії; Волинь

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreeva E.M. Dokembrijskie kompleksy rastitel'nyh mikrofossilij SSSR // Paleopalinologiya. T. 2. -Tr. VSEGEI. N. S. - 1966. - Vyp. 141. - S. 10-17.

Volkova N.A. Akritarhi i drugie rastitel'nye mikrofossilii Vostochno-Evropejskoj platformy // Vend skaya sistema. Istoriko-geologicheskoe i paleontologicheskoe obosnovanie. - M.: Nauka, 1985. - T. 1: Paleontologiya. - S. 130-139.

Kir'yanov V.V. Racional'naya metodika izvlecheniya mikrofossilij s organicheskoj obolochkoj iz dochetvertichnyh osadochnyh obrazovanij // Metodiki paleontologicheskih i litologicheskih issledovanij. - Kiev: Nauk. dumka, 1989. - S. 51-66.

Mahnach A.S., Veretennikov N.V., SHkuratov V.I. i dr. Stratigraficheskaya skhema vendskih otlozhenij Belarusi // Litasfera. - 2005. - № 1 (22). - S 6-43.

Melnyčuk V.H. Stratyhrafični čynnyky midenosnosti nyžnovendskyx trapiv Volyni // Zb. nauk. pr. UkrDHRI. - 2008. - № 1. - S. 55-62.

Melnyčuk V.H., Kosovskyj Ja.O. Stratyhrafična neodnoridnist ta rozčlenuvannja ratnenskoji svity v midenosnyx trapax nyžnoho vendu na Volyni // Pryroda Zaxidnoho Polissja ta prylehlyx terytorij: Zb. nauk. pr. - Luck: RVV «Veža», 2004. - S. 11-18.

Melnyčuk V.H., Kosovskyj Ja.O., Matejuk V.V., Kreščuk P.P. Novi stratony v midenosnyx vendskyx trapax Volyni // Zb. nauk. pr. UkrDHRI. - 2007. - № 4. - S. 26-37.

Melnyčuk V.H., Pryxodko V.L., Kosovskyj Ja.O.,Matejuk V.V. Midenosni lavobrekčiji v neoproterozojskyx trapax Volyni ta mexanizm jix utvorennja // Visn. Kyjiv. un-tu. Heolohija. - 2004. - Vyp. 31-32. - S. 89-92.

Stratigraficheskaya skhema vendskih otlozhenij Moskovskoj sineklizy. - M., 1996.

Stratigraficheskie skhemy fanerozojskih obrazovanij Ukrainy dlya geologicheskih kart novogo pokoleniya (graficheskie prilozheniya). - Kiev: Geoprognoz, 1993.

Šumljanskyj L., Derevska K. Osoblyvosti ximičnoho skladu holovnyx porodotvornyx mineraliv bazaltiv i dolerytiv vendskyx trapiv Volyni // Mineral. zb. - 2004. - Vyp. 1, № 54. - S. 48-63.

Yankauskas T.V., Mihajlova N.S., German T.N. i dr. Mikrofossilii dokembriya SSSR. - L.: Nauka, 1989. - 192 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андреева Е.М. Докембрийские комплексы растительных микрофоссилий СССР // Палеопалинология. Т. 2. -Тр. ВСЕГЕИ. Н. С. - 1966. - Вып. 141. - С. 10-17.

 

2. Волкова Н.А. Акритархи и другие растительные микрофоссилии Восточно-Европейской платформы // Венд ская система. Историко-геологическое и палеонтологическое обоснование. - М.: Наука, 1985. - Т. 1: Палеонтология. - С. 130-139.

 

3. Кирьянов В.В. Рациональная методика извлечения микрофоссилий с органической оболочкой из дочетвертичных осадочных образований // Методики палеонтологических и литологических исследований. - Киев: Наук. думка, 1989. - С. 51-66.

 

4. Махнач А.С., Веретенников Н.В., Шкуратов В.И. и др. Стратиграфическая схема вендских отложений Беларуси // Літасфера. - 2005. - № 1 (22). - С 6-43.

 

5. Мельничук В.Г. Стратиграфічні чинники міденосності нижньовендських трапів Волині // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. - 2008. - № 1. - С. 55-62.

 

6. Мельничук В.Г., Косовський Я.О. Стратиграфічна неоднорідність та розчленування ратненської світи в міденосних трапах нижнього венду на Волині // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Зб. наук. пр. - Луцьк: РВВ «Вежа», 2004. - С. 11-18.

 

7. Мельничук В.Г., Косовський Я.О., Матеюк В.В., Крещук П.П. Нові стратони в міденосних вендських трапах Волині // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. - 2007. - № 4. - С. 26-37.

 

8. Мельничук В.Г., Приходько В.Л., Косовський Я.О.,Матеюк В.В. Міденосні лавобрекчії в неопротерозойських трапах Волині та механізм їх утворення // Вісн. Київ. ун-ту. Геологія. - 2004. - Вип. 31-32. - С. 89-92.

 

9. Стратиграфическая схема вендских отложений Московской синеклизы. - М., 1996.

 

10. Стратиграфические схемы фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения (графические приложения). - Киев: Геопрогноз, 1993.

 

11. Шумлянський Л., Деревська К. Особливості хімічного складу головних породотворних мінералів базальтів і долеритів вендських трапів Волині // Мінерал. зб. - 2004. - Вип. 1, № 54. - С. 48-63.

 

12. Янкаускас Т.В., Михайлова Н.С., Герман Т.Н. и др. Микрофоссилии докембрия СССР. - Л.: Наука, 1989. - 192 с.