СЕДИМЕНТАЦІЙНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПАЛЕОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ШЕЛЬФУ ТА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СХИЛУ ЧОРНОГО МОРЯ

Автор(и)

  • G.V. Kliushyna Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2012.147323

Ключові слова:

Чорне море, шельф, континентальний схил, палеоцен, седиментація

Анотація

Викладено результати комплексного вивчення кернового матеріалу зі свердловин, пробурених в акваторії Чорного моря. За аналізом речовинного складу палеоценових відкладів відтворено седиментаційні умови формування осадків та охарактеризовано білокам'янський і качинський етапи розвитку палеоценового басейну (датський, зеландський і танетський час).

Посилання

Atlas paleoheohrafichnykh kart Ukrainskoi i Moldavskoi RSR (z elementamy litofatsii). M-b 1 : 2 500 000 . Uklad. D. Ye. Aizenverh, N. M. Baranova, M. N. Veklych ta in.; za keriv. V. H. Bondarchuka. K.: Vyd-vo AN URSR, 1960. 78 ark.

Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy: V 6 t. . Ukr. naftohaz. akad. Lviv, 1998. T. 6: Pivdennyi naftohazonosnyi rehion. 225 s.

Atlas tekstur y struktur osadochnykh hornykh porod. M.: Hosheoltekhyzdat, 1962. Ch. 1: Oblomochnye y hlynystye porody. 578 s.; M.: Nedra, 1969. Ch. 2.: Karbonatnye porody. 700 s.

Bondarenko V. H. Mezo-kainozoiskye otlozhenyia severo-zapadnoho shelfa Chernoho y Azovskoho morei po dannym poyskovo-razvedochnoho burenyia . V. H. Bondarenko. Heolohyia y razvedka neft. y haz. mestorozhdenyi: Ref. ynform. M., 1980. S. 17–27.

Heolohycheskaia ystoryia Chernoho moria po rezultatam hlubokovodnoho burenyia. M.: Nauka, 1980. 212 c.

Heolohyia shelfa USSR. Lytolohyia . pod red. E. F. Shniukova. Kyev: Nauk. dumka, 1985. 189 s.

Heolohyia shelfa USSR. Stratyhrafyia . otv. red. Yu. V. Teslenko. Kyev: Nauk. dumka, 1984. 184 s.

Heolohyia shelfa USSR. Tektonyka . pod red. E. F. Shniukova. Kyev: Nauk. dumka, 1987. 178 s.

Heoloho-strukturno-termoatmoheokhimichne obgruntuvannia naftohazonosnosti Azovo-Chornomorskoi akvatorii . P. F. Hozhyk, I. D. Bahrii, Z. Ya. Voitsytskyi ta in. K.: Lohos, 2010. 419 s.

Hozhyk P. F. Osoblyvosti sedymentohenezu v Chornomorskii zapadyni v kainozoi . P. F. Hozhyk, O. Yu. Mytropolskyi, N. V. Maslun, N. N. Tsykhotska. Heolohyia y poleznye yskopaemye Chernoho moria. Kyev, 1999. S. 278–284.

Kraeva E. A. Stratyhrafyia y paleohrafyia paleohena severo-zapadnoi chasty shelfa Chernoho moria po dannym yssledovanyia foramynyfer y nanoplanktona . E. A. Kraeva, S. A. Liuleva. Yskopaemye orhanyzmy y stratyhrafyia osadochnoho chekhla Ukrayny: Sb. nauch. tr. Kyev: Nauk. dumka, 1985. S. 110–122.

Maslun N. V. Biolitostratyhrafichna budova pidniattia Olimpiiske skladova heolohichnoi modeli Kraiovoho ustupu pivnichno-zakhidnoho shelfu Chornoho moria . N. V. Maslun, M. M. Ivanik, A. V. Shumnyk ta in.. Paleontolohichni doslidzhennia v Ukraini: istoriia, suchasnyi stan ta perspektyvy: Zb. nauk. pr. IHN NAN Ukrainy. K., 2007. S. 206–210.

Nyzhnekainozoiskye otlozhenyia Krymskoho kontynentalnoho sklona Chernoho moria (rezultaty 37 reisa NYS «Akademyk Vernadskyi») . N. V. Maslun, Yu. Y. Ynozemtsev, Yu. Yu. Orovetskyi Kyev, 1989. 36 s. (Prepr. . AN USSR. Yn-t heol. nauk; 89-13).

Plotnikova L. F. Stratyhrafiia kreidovo-paleotsenovykh vidkladiv ta osoblyvosti heolohichnoho rozvytku zakhidnoi chastyny pivnichno-zakhidnoho shelfu Chornoho moria . L. F. Plotnikova, N. V. Maslun, M. M. Ivanik ta in.. Heol. zhurn. 2003. №2. S. 27–38.

Stratyhrafiia mezokainozoiskykh vidkladiv pivnichno-zakhidnoho shelfu Chornoho moria. P. F. Hozhyk, N. V. Maslun, L. F. Plotnikova ta in. K., 2006. 171 s.

Tuholesov D. A. Heolohycheskaia ystoryia Chernomorskoi vpadyny v kainozoe . D. A. Tuholesov, A. S. Horshkov, L. B. Meisner y dr.. Yzuchenye heolohycheskoi ystoryy y protsessov sovremennoho osadkoobrazovanyia Chernoho y Baltyiskoho morei. Kyev: Nauk. dumka, 1984. Ch. 1. S. 30–39.

Chekunov A. V. Heolohycheskoe stroenye y ystoryia razvytyia Prychernomorskoho prohyba . A. V. Chekunov, A. A. Veselov, A. Y. Hylkman. Kyev: Nauk. dumka, 1976. 162 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-01-12

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОЛОГІЇ