DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2012.147323

СЕДИМЕНТАЦІЙНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПАЛЕОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ШЕЛЬФУ ТА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СХИЛУ ЧОРНОГО МОРЯ

G.V. Kliushyna

Анотація


Викладено результати комплексного вивчення кернового матеріалу зі свердловин, пробурених в акваторії Чорного моря. За аналізом речовинного складу палеоценових відкладів відтворено седиментаційні умови формування осадків та охарактеризовано білокам'янський і качинський етапи розвитку палеоценового басейну (датський, зеландський і танетський час).

Ключові слова


Чорне море; шельф; континентальний схил; палеоцен; седиментація

Повний текст:

PDF

Посилання


Atlas paleoheohrafichnykh kart Ukrainskoi i Moldavskoi RSR (z elementamy litofatsii). M-b 1 : 2 500 000 . Uklad. D. Ye. Aizenverh, N. M. Baranova, M. N. Veklych ta in.; za keriv. V. H. Bondarchuka. K.: Vyd-vo AN URSR, 1960. 78 ark.

Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy: V 6 t. . Ukr. naftohaz. akad. Lviv, 1998. T. 6: Pivdennyi naftohazonosnyi rehion. 225 s.

Atlas tekstur y struktur osadochnykh hornykh porod. M.: Hosheoltekhyzdat, 1962. Ch. 1: Oblomochnye y hlynystye porody. 578 s.; M.: Nedra, 1969. Ch. 2.: Karbonatnye porody. 700 s.

Bondarenko V. H. Mezo-kainozoiskye otlozhenyia severo-zapadnoho shelfa Chernoho y Azovskoho morei po dannym poyskovo-razvedochnoho burenyia . V. H. Bondarenko. Heolohyia y razvedka neft. y haz. mestorozhdenyi: Ref. ynform. M., 1980. S. 17–27.

Heolohycheskaia ystoryia Chernoho moria po rezultatam hlubokovodnoho burenyia. M.: Nauka, 1980. 212 c.

Heolohyia shelfa USSR. Lytolohyia . pod red. E. F. Shniukova. Kyev: Nauk. dumka, 1985. 189 s.

Heolohyia shelfa USSR. Stratyhrafyia . otv. red. Yu. V. Teslenko. Kyev: Nauk. dumka, 1984. 184 s.

Heolohyia shelfa USSR. Tektonyka . pod red. E. F. Shniukova. Kyev: Nauk. dumka, 1987. 178 s.

Heoloho-strukturno-termoatmoheokhimichne obgruntuvannia naftohazonosnosti Azovo-Chornomorskoi akvatorii . P. F. Hozhyk, I. D. Bahrii, Z. Ya. Voitsytskyi ta in. K.: Lohos, 2010. 419 s.

Hozhyk P. F. Osoblyvosti sedymentohenezu v Chornomorskii zapadyni v kainozoi . P. F. Hozhyk, O. Yu. Mytropolskyi, N. V. Maslun, N. N. Tsykhotska. Heolohyia y poleznye yskopaemye Chernoho moria. Kyev, 1999. S. 278–284.

Kraeva E. A. Stratyhrafyia y paleohrafyia paleohena severo-zapadnoi chasty shelfa Chernoho moria po dannym yssledovanyia foramynyfer y nanoplanktona . E. A. Kraeva, S. A. Liuleva. Yskopaemye orhanyzmy y stratyhrafyia osadochnoho chekhla Ukrayny: Sb. nauch. tr. Kyev: Nauk. dumka, 1985. S. 110–122.

Maslun N. V. Biolitostratyhrafichna budova pidniattia Olimpiiske skladova heolohichnoi modeli Kraiovoho ustupu pivnichno-zakhidnoho shelfu Chornoho moria . N. V. Maslun, M. M. Ivanik, A. V. Shumnyk ta in.. Paleontolohichni doslidzhennia v Ukraini: istoriia, suchasnyi stan ta perspektyvy: Zb. nauk. pr. IHN NAN Ukrainy. K., 2007. S. 206–210.

Nyzhnekainozoiskye otlozhenyia Krymskoho kontynentalnoho sklona Chernoho moria (rezultaty 37 reisa NYS «Akademyk Vernadskyi») . N. V. Maslun, Yu. Y. Ynozemtsev, Yu. Yu. Orovetskyi Kyev, 1989. 36 s. (Prepr. . AN USSR. Yn-t heol. nauk; 89-13).

Plotnikova L. F. Stratyhrafiia kreidovo-paleotsenovykh vidkladiv ta osoblyvosti heolohichnoho rozvytku zakhidnoi chastyny pivnichno-zakhidnoho shelfu Chornoho moria . L. F. Plotnikova, N. V. Maslun, M. M. Ivanik ta in.. Heol. zhurn. 2003. №2. S. 27–38.

Stratyhrafiia mezokainozoiskykh vidkladiv pivnichno-zakhidnoho shelfu Chornoho moria. P. F. Hozhyk, N. V. Maslun, L. F. Plotnikova ta in. K., 2006. 171 s.

Tuholesov D. A. Heolohycheskaia ystoryia Chernomorskoi vpadyny v kainozoe . D. A. Tuholesov, A. S. Horshkov, L. B. Meisner y dr.. Yzuchenye heolohycheskoi ystoryy y protsessov sovremennoho osadkoobrazovanyia Chernoho y Baltyiskoho morei. Kyev: Nauk. dumka, 1984. Ch. 1. S. 30–39.

Chekunov A. V. Heolohycheskoe stroenye y ystoryia razvytyia Prychernomorskoho prohyba . A. V. Chekunov, A. A. Veselov, A. Y. Hylkman. Kyev: Nauk. dumka, 1976. 162 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атлас палеогеографічних карт Української і Молдавської РСР (з елементами літофацій). — М-б 1 : 2 500 000 / Уклад. Д. Є. Айзенверг, Н. М. Баранова, М. Н. Веклич та ін.; за керів. В. Г. Бондарчука. — К.: Вид-во АН УРСР, 1960. — 78 арк.

 

Атлас родовищ нафти і газу України: В 6 т. / Укр. нафтогаз. акад. — Львів, 1998. — Т. 6: Південний нафтогазоносний регіон. — 225 с.

 

Атлас текстур и структур осадочных горных пород. — М.: Госгеолтехиздат, 1962. — Ч. 1: Обломочные и глинистые породы. — 578 с.; — М.: Недра, 1969. — Ч. 2.: Карбонатные породы. — 700 с.

 

Бондаренко В. Г. Мезо-кайнозойские отложения северо-западного шельфа Черного и Азовского морей по данным поисково-разведочного бурения / В. Г. Бондаренко // Геология и разведка нефт. и газ. месторождений: Реф. информ. — М., 1980. — С. 17–27.

 

Геологическая история Черного моря по результатам глубоководного бурения. — М.: Наука, 1980. — 212 c.

 

Геология шельфа УССР. Литология / под ред. Е. Ф. Шнюкова. — Киев: Наук. думка, 1985. — 189 с.

 

Геология шельфа УССР. Стратиграфия / отв. ред. Ю. В. Тесленко. — Киев: Наук. думка, 1984. — 184 с.

 

Геология шельфа УССР. Тектоника / под ред. Е. Ф. Шнюкова. — Киев: Наук. думка, 1987. — 178 с.

 

Геолого-структурно-термоатмогеохімічне обґрунтування нафтогазоносності Азово-Чорноморської акваторії / П. Ф. Гожик, І. Д. Багрій, З. Я. Войцицький та ін. — К.: Логос, 2010. — 419 с.

 

Гожик П. Ф. Особливості седиментогенезу в Чорноморській западині в кайнозої / П. Ф. Гожик, О. Ю. Митропольський, Н. В. Маслун, Н. Н. Цихоцька // Геология и полезные ископаемые Черного моря. — Киев, 1999. — С. 278–284.

 

Краева Е. А. Стратиграфия и палеография палеогена северо-западной части шельфа Черного моря по данным исследования фораминифер и нанопланктона / Е. А. Краева, С. А. Люльева // Ископаемые организмы и стратиграфия осадочного чехла Украины: Сб. науч. тр. — Киев: Наук. думка, 1985. — С. 110–122.

 

Маслун Н. В. Біолітостратиграфічна будова підняття Олімпійське – складова геологічної моделі Крайового уступу північно-західного шельфу Чорного моря / Н. В. Маслун, М. М. Іванік, А. В. Шумник та ін. // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. — К., 2007. — С. 206–210.

 

Нижнекайнозойские отложения Крымского континентального склона Черного моря (результаты 37 рейса НИС «Академик Вернадский») / Н. В. Маслун, Ю. И. Иноземцев, Ю. Ю. Оровецкий — Киев, 1989. — 36 с. — (Препр. / АН УССР. Ин-т геол. наук; 89-13).

 

Плотнікова Л. Ф. Стратиграфія крейдово-палеоценових відкладів та особливості геологічного розвитку західної частини північно-західного шельфу Чорного моря / Л. Ф. Плотнікова, Н. В. Маслун, М. М. Іванік та ін. // Геол. журн. — 2003. — №2. — С. 27–38.

 

Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря // П. Ф. Гожик, Н. В. Маслун, Л. Ф. Плотнікова та ін. — К., 2006. — 171 с.

 

Туголесов Д. А. Геологическая история Черноморской впадины в кайнозое / Д. А. Туголесов, А. С. Горшков, Л. Б. Мейснер и др. // Изучение геологической истории и процессов современного осадкообразования Черного и Балтийского морей. — Киев: Наук. думка, 1984. — Ч. 1. — С. 30–39.

 

Чекунов А. В. Геологическое строение и история развития Причерноморского прогиба / А. В. Чекунов, А. А. Веселов, А. И. Гилькман. — Киев: Наук. думка, 1976. — 162 с.