СИЛІКОФЛАГЕЛЯТИ ТА ЕБРИІДЕЇ ЕОЦЕНУ І ПОЧАТКУ РАННЬОГО ОЛІГОЦЕНУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • O.P. Olshtynska Інститут геологічних наук НАН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2013.147170

Ключові слова:

силікофлагеляти, ебриідеї, палеоген, стратиграфія, Україна

Анотація

У відкладах середнього та верхнього еоцену і нижнього олігоцену Cхідної України встановлено понад 50 видів силікофлагелят і шість видів ебридієвих водоростей. Вперше для регіону визначено та охарактеризовано три різновікові комплекси, які відповідають асоціаціям силікофлагелят верхньої підзони Corbisema spinosa середньоеоценової зони Naviculopsis foliacea, зони Corbisema hexacantha кінця середнього–початку пізнього еоцену та ранньоолігоценової зони Corbisema apiculata за шкалою Bukry 1981 р.

Посилання

Hlezer Z.Y. Kremnev ye zhhutykov ye vodorosly (sylykoflahellat y). Flora sporov ykh rastenyi SSSR. T.7. M.; L.: Nauka, 1966. S. 1-363.

Zosymovych V.Iu., Olshtynska O.P., Riabokon T.S. ta in. Osoblyvosti skladu i datuvannia seredno-verkhnoeotsenovykh vidkladiv zony zchlenuvannia Dniprovsko-Donetskoi zapadyny ta okrain Donbasu. Vykopna fauna i flora Ukrainy: Paleoekolohichnyi ta stratyhrafichnyi aspekty: Zb. nauk. pr. In-tu heol. nau. K., 2009. S. 262-276.

Olsht ynskaia A.P. Pozdneeotsenov ye dyatomov ye vodorosly y sylykoflahellat y Severo-Vostoka Ukrayn y. Heol. zhurn. 1977. T. 37, v yp. 3. S. 46-52

Olsht ynskaia A.P. Ranneolyhotsenov ye dyatomey Skybovoi zon y Karpat. Biosfera i heolohichni katastrofy. ‒ K., 1997. ‒ S. 47-48.

Olsht ynskaia A.P. Ekosystemnaia perestroika dyatomov ykh kompleksov na hranytse eotsena y olyhotsena v basseinakh Perytetysa. Paleontolohichni doslidzhennia v Ukraini: istoriia, suchasnyi stan ta perspektyvy: Zb. nauk. pr. In-tu heol. nauk. K., 2007. S. 248-254.

Tsoi Y.B. Eotsenov ye dyatomey y sylykoflahellat y yz otlozhenyi Kronotskoho zalyva (Vostochnaia Kamchatka). Stratyhrafyia. Heol. korreliatsyia. 2003. T. 11, № 4. S. 72–87.

Tsoi Y.B. Sylykoflahellat y sredneho eotsena nachala pozdneho eotsena Kronotskoho zalyva (Vostochnaia Kamchatka). Tam zhe. 2011. Tom 19, № 1. S. 88-101.

Tsoi Y.B. Sylykoflahellat y olyhotsena–ranneho myotsena podvodnoho khrebta Vytiazia (ostrovnoho sklona Kurylo-Kamchatskoho zheloba). Alholohyia. 2011. №1. –. S. 108-122.

Bukry D., Monechi S. Late Cenozoic silicoflagellates from the Northwest Pacific, Deep Sea Drilling Project Leg 86: Paleotemperature trends and texture classification. Init. Repts. DSDP. Washington: U.S. Govt. Print. Office, 1985. Vol. 86. P. 367-397.

Olshtynska A. Late Palaeogene diatoms of Ukraine: Some new data. 19 the International Diatom Symposium, Aug. 28 Sept. 3 2006, Listvjnka, Russia. Abstract book. ‒ Irkutsk, 2006, ‒ P. 116.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-01-10

Номер

Розділ

Articles