ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІТОМАСИ ВУГІЛЬНОГО ПЛАСТА N<sub>8</sub> ШАХТИ № 4 «ВЕЛИКОМОСТІВСЬКА» ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ ЗА ПАЛІНОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ

Автор(и)

  • E.I. Gonyk Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2013.146953

Ключові слова:

паліноориктоценоз, дисперсна органічна речовина, спори, Львівсько-Волинський басейн

Анотація

Дослідження дисперсної органічної речовини вугілля пласта n8 шахти № 4 «Великомостівська» Львівського-Волинського басейну методом паліноориктоценозів виконані уперше. Визначено склад дисперсної органіки, систематичний склад міоспор, виділено різні типи паліноориктоценозів та визначені особливості їх розподілу в розрізі пласта. Встановлено склад палеорослинності і визначено фази формування фітомаси палеоторфовища вугільного пласта n8.

Посилання

Ivanina A.V. Novyi pidkhid do vyvchennia palinolohichnykh reshtok drevnikh osadochnykh tovshch Heolohoheofizychni doslidzhennia naftohazonosnykh nadr Ukrainy. – Lviv: UkrDHRI, 1997–1998. – S. 129–135.

vanina A., Honyk Ye. Umovy formuvannia vuhilnoho plasta n8 shakhty # 1 Novovolynska Lvivsko-Volynskoho baseinu za palinolohichnymy danymy Visn. Lviv. un-tu. Ser. heol. – 2010. – Vyp. 24. – S. 171–182.

Ivanina A.V., Shulha V.F. Fatsialno-palinolohichnyi analiz vuhlenosnoi formatsii Lvivsko-Volynskoho baseinu Heol. zhurn. – 1996. – # 3–4. – S. 108–114.

Yvanyna A.V., Shulha V.F. Fatsyalno-palynolohycheskoe yzuchenye uhlenosnyikh otlozhenyi (na prymere Lvovsko-Volyinskoho basseina) Biul. Mosk. o-va yspyitatelei pryrodyi. Otd. heol. – 2005. – T. 80, vyip. 5. – S. 36–42.

Ynosova K.Y., Kruzyna A.Kh., Shvartsman E.H. Atlas mykrospor y pyiltsyi verkhneho karbona y nyzhnei permy Donetskoho basseina. – M.: Nedra, 1976. – 176 s.

Kruzyna A.Kh., Uzyiuk V.Y., Shvartsman E.H. Palynoloho-petrohrafycheskye yssledovanyia dlia detalnoho raschlenenyia y korreliatsyy uholnyikh plastov Donbassa Sov. heolohyia. – 1984. – # 12. – S. 53–62.

Rovnyna L.V. Rasseianoe nerastvorymoe orhanycheskoe veshchestvo yly kerohen Metodycheskye aspektyi palynolohyy. – M.: Nedra, 1987. – S. 185–194.

Smyt A.Kh.V. Uslovyia formyrovanyia kamennouholnyikh torfianykov Rekonstruktsyia klymatov po yskopaemyim uhliam. – M.: Myr, 1968. – S. 52–61.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-01-10

Номер

Розділ

Articles